Угода

про зарахування зустрічних однорідних вимог

м. _______________                                           _____._____.________ р.

_______________________________________________________________________________ в особі _____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Сторона 1»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Сторона 2»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цю Угоду (надалі – «Угода»), домовившись про наступне:

  1. Сторона 1 і Сторона 2, маючи одна до одної зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав, дійшли згоди на підставі ст. 601 Цивільного кодексу України про зарахування таких зустрічних однорідних вимог, що випливають з нижчевказаних договорів, у яких Сторона 1 і Сторона 2 є сторонами:

1.1. З договору ________________________ від ____.____._________ р., № ________ за яким Сторона 1 є кредитором, а Сторона 2 є боржником при виконанні грошового зобов’язання в сумі __________________________________________________________ грн.

1.2.З договору _________________________ від ____.____._________ р., № ________, за яким Сторона 1 є боржником, а Сторона 2 є кредитором при виконанні грошового зобов’язання в сумі __________________________________________________________ грн.

2.Означені зобов’язання за вказаними договорами припиняються у повному обсязі, оскільки зустрічні вимоги є рівними.

3.З моменту набрання чинності цією Угодою Сторони не є зобов’язаними за вказаними вище договорами.

4.Підписання цієї Угоди Сторонами свідчить про відсутність будь-яких претензій Сторін одна до одної.

5.Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов’язані із нею, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

  1. Ця Угода складена українською мовою у 2 примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
  2. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

8.Реквізити й підписи сторін

Сторона 1 Сторона 2
найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.