Договір про відступлення права вимоги ___________ 

м. _______________                                                     _____._____.________ р.

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Первісний кредитор»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Новий кредитор»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей договір (надалі – «Договір»), домовившись про наступне:

1.Предмет договору

1.1. Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває права вимоги до Боржника за Основним договором.

1.2. Боржником є _____________________________________________________ (місцезнаходження:____________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи: ________________, розрахунковий рахунок ______________________ у _________________________________ МФО: _____________, надалі – «Боржник»).

1.3.Основним договором є договір _________________________________________ від ___.___.________ р. № _________, укладений між Первісним кредитором і Боржником, відповідно до якого Первісний кредитор як виконавець зобов’язувався ___________________________________________, а останній зобов’язувався _____________________________________________________ на визначених в ньому умовах.

Сума заборгованості Боржника перед Первісним кредитором, що виникла на підставі Основного договору складає: _____________________________________________ (________________________________________________________________________) грн.

1.4.Внаслідок відступлення права вимоги за цим Договором Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника виконання передбачених Основним договором зобов’язань щодо сплати суми основного боргу в розмірі ___________________ (______________________________________________) грн.

Внаслідок відступлення права вимоги за цим Договором Новий кредитор одержує також право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати будь-яких процентів, пені та/або штрафних санкцій, що нараховані або можуть бути нараховані в майбутньому за невиконання чи неналежне виконання Боржником зобов’язань, передбачених Основним договором.

1.5.Право вимоги до Боржника переходить від Первісного кредитора до Нового кредитора з моменту підписання сторонами цього Договору.

1.6.Первісний кредитор відповідає перед Новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання Боржником його обов’язків за Основним договором.

1.7.Новий кредитор відшкодовує вартість права вимоги, що відступається, протягом _________________ з моменту підписання цього Договору шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Первісного кредитора.

2.Обовязки сторін

2.1. Первісний кредитор за цим Договором зобов’язується:

2.1.1.Передати Новому кредитору в момент підписання цього Договору за актом приймання-передачі оригінали документів, що підтверджують право вимоги до Боржника, в тому числі документів, які підтверджують виконання Первісним кредитором своїх зобов’язань перед Боржником.

2.1.2.Повідомити Новому кредитору усі інші відомості, а також передати інші документи, в т.ч. їх копії, що мають значення для здійснення Новим кредитором прав за Основним договором.

2.1.3.Сприяти Новому кредитору при здійсненні ним прав за Основним договором.

2.1.4.Сповістити Боржника про відступлення на підставі цього Договору права вимоги за Основним договором Новому кредитору.

2.2. Новий кредитор за цим Договором зобов’язується:

2.2.1.Прийняти від Первісного кредитора усі документи, відомості, необхідні для здійснення ним прав за Основним договором, підписати відповідний акт приймання-передачі.

2.2.2.Відшкодувати вартість відступленого за цим Договором права вимоги в порядку, встановленому цим Договором.

3.Гарантії

3.1.Первісний кредитор гарантує, що право вимоги на момент укладення цього Договору, існує в тому вигляді, в якому воно викладене в п.1.3 цього Договору та жодних додаткових угод між Первісним кредитором і Боржником стосовно зміни предмету, строків виконання зобов’язання, яке випливає з Основного договору та на якому засноване право вимоги, що відступається, на момент укладення цього Договору не існує.

3.2.Первісний кредитор гарантує, що він належним чином виконав свої зобов’язання, що випливають з Основного договору, що виключає можливість пред’явлення Боржником заперечень стосовно права вимоги, що відступається відповідно до цього Договору.

4.Відповідальність

4.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.Вирішення спорів

5.1.Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

5.2.У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

6.Термін дії договору

6.1.Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

6.2.Достроково дія цього Договору може бути припинена лише у випадках, передбачених цим Договором, або за взаємної на те згоди Сторін, оформленої у вигляді відповідної додаткової угоди до цього Договору.

   7.Інші умови

7.1.Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які пов’язані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

7.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3.Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

7.4.Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

7.5.Договір укладено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

8.Реквізити й підписи сторін

Первісний кредитор: Новий кредитор:
 

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

 

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

  

Акт приймання-передачі

за договором про відступлення права вимоги від ___.___.________ р. № _____________

 

м. _______________                                            _____._____.________ р.

 

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Первісний кредитор»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Новий кредитор»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

відповідно до договору про відступлення права вимоги від ____.____._________ р. № ________ (далі – Договір) склали цей акт приймання-передачі про наступне:

1.На виконання умов Договору Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв оригінали наступних документів:

1.1.Договір про ___________________________ від ___.___._______ р. №_________.

1.2.____________________________________________________________________.

1.3.____________________________________________________________________.

1.4.____________________________________________________________________.

1.5.____________________________________________________________________.

1.6.____________________________________________________________________.

1.7.____________________________________________________________________.

1.8.____________________________________________________________________.

1.9.____________________________________________________________________.

1.10.___________________________________________________________________.

2.Цей акт приймання-передачі складений у 2 екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і є невід’ємною частиною Договору.

Первісний кредитор: Новий кредитор:
 

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

 

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.