Додаткова угода № ________

до договору ________________________________ від ___.___.________ р. № ___________

м. _______________                                                _____._____.________ р.

 

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Сторона 1»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Сторона 2»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цю додаткову угоду до договору __________________________________ від ___.___.________ р. № ________________ , домовившись про наступне:

1.Продовжити строк дії договору про _________________________________________ від ___.___.________ р. № ________________ (надалі – Договір) на _____________________ до ___.___. ________ р.

2.Усі інші умови Договору залишаються без змін.

3.Цю додаткову угоду укладено українською мовою, в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

4.Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід’ємною частиною Договору.

5.Реквізити й підписи сторін:

 

Сторона 1: Сторона 2:
 

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

 

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

 

м.п.