Договір позички № ___________

м. _______________                                                    _____._____.________ р.

 

Фізична особа, гр. України_______________________________________________  (зареєстрований(а) за адресою: __________________________________________________, паспорт серії _____ № ___________, виданий: ______________________________________ ____.____.________ р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків – _________, надалі – «Позичкодавець»), з однієї сторони,

та

Фізична особа, гр. України_______________________________________________  (зареєстрований(а) за адресою: __________________________________________________, паспорт серії _____ № ___________, виданий: ______________________________________ ____.____.________ р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків – _________, надалі – «Користувач»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей договір (надалі – «Договір»), домовившись про наступне:

1.Предмет договору

1.1.Позичкодавець безоплатно передає Користувачеві житловий будинок, розташований за адресою: ______________________________________________________,   (надалі – Майно) для безоплатного користування протягом строку, встановленого Договором, у порядку та на умовах, що визначені Договором.

2.Строк дії договору

2.1.Договір укладається на строк ______________________________________ з ____.______.__________ р. по _____.______.__________ р.

2.2.Достроково дія цього Договору може бути припинена лише у випадках, передбачених цим Договором, або за взаємної на те згоди Сторін, оформленої у вигляді відповідної додаткової угоди до цього Договору.

3.Передання та повернення майна 

3.1.Позичкодавець зобов’язаний передати Користувачеві Майно у користування протягом____________ з моменту підписання Договору.

3.2.Позичкодавець зобов’язаний передати Користувачеві Майно у стані, що відповідає умовам Договору та його призначенню.

3.3.Позичкодавець зобов’язаний попередити Користувача про особливі властивості та недоліки Майна, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя,  здоров’я, майна Користувача або інших осіб, призвести до пошкодження самого Майна під час користування ним чи які можуть в інший спосіб перешкоджати Користувачу використовувати Майно відповідно до умов Договору та його призначенню.

3.4.Користувач зобов’язаний повернути Позичкодавцеві Майно протягом ______________________ після закінчення строку дії цього Договору.

3.5.Користувач зобов’язаний повернути Позичкодавцеві Майно в такому самому стані, в якому воно було на момент його передання, з урахуванням нормального зносу.

4.Права та обовязки сторін

 4.1.Права та обов’язки Позичкодавця:

4.1.1.При укладанні Договору Позичкодавець зобовязаний повідомити Користувача про всі права третіх осіб на Майно.

4.1.2.Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення Майна у разі, якщо:

а) у зв’язку з непередбаченими обставинами Майно стало потрібним йому самому;

б) користування Майном не відповідає його призначенню та умовам Договору;

в) Майно самочинно передано у користування іншій особі;

г) в результаті недбалого поводження з Майном воно може бути знищено або пошкоджено.

4.2.Права та обов’язки Користувача:

4.2.1.Користувач несе звичайні витрати щодо підтримання належного стану Майна, переданого йому в користування.

4.2.2.Користувач зобов’язаний користуватися Майном за його призначенням.

4.2.3.Користувач зобов’язаний користуватися Майном особисто та не передавати Майно у користування іншій особі без дозволу Позичкодавця.

4.2.4.Користувач має право вимагати розірвання Договору, якщо Позичкодавець передав йому у користування Майно, якість та стан якого не відповідає умовам Договору та призначенню Майна.

4.2.5.Користувач має право повернути Майно, передане йому у користування, в будь-який час до спливу строку Договору.

6.Відповідальність сторін

6.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.Вирішення спорів

7.1.Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

7.2.У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8.Інші умови

8.1.Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які повязані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

8.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.3.Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

8.4.Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

8.5.Договір укладено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

9.Реквізити й підписи сторін 

Позикодавець Позичальник
   
Фізична особа,

гр.України___________________________ зареєстрований(а) за адресою: _____________________________________, паспорт серії ________ № ______________, виданий:_____________________________ ____.____.________ р.,

ІПН:  ________________________________

Фізична особа,

гр.України___________________________ зареєстрований(а) за адресою: _____________________________________, паспорт серії ________ № ______________, виданий:_____________________________ ____.____.________ р.,

ІПН:  ________________________________

 

 

___________________ / _________________ /    ___________________ / _______________ /