Договір доручення № _____________

м. _______________                                                 _____._____.________ р.

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Довіритель»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Повірений»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей договір (надалі – «Договір»), домовившись про наступне:

1.Предмет договору

1.1.В порядку та на умовах визначених цим Договором Довіритель доручає, а Повірений зобов’язується від імені та за рахунок Довірителя вчинити юридичні дії, визначені цим Договором.

1.2.Дії, що зобов’язується вчинити Повірений в межах доручення, наданого йому Довірителем за цим Договором:

1.2.1. ___________________________________________________________________.

1.2.2.____________________________________________________________________.

1.3.Строк дії доручення за цим Договором встановлюється до ___. ____. __________ р. включно.

2.Плата за виконання доручення

2.1.За виконання доручення за цим Договором Довіритель сплачує Повіреному плату у розмірі _______________ (_________________________________________________) грн.

протягом __________ з моменту _________________________________________________.

3.Умови виконання доручення

3.1.Повірений зобов’язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення. Повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси Довірителя і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі Повірений повинен повідомити Довірителя про допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане можливим.

3.2.Повірений повинен виконати дане йому доручення особисто. Повірений має право передати виконання доручення іншій особі (замісникові), тільки якщо Повірений був вимушений до цього обставинами, з метою охорони інтересів Довірителя.

3.3.Після виконання доручення або в разі припинення цього Договору Повірений зобов’язаний подати Довірителю письмовий звіт про виконання доручення.

4.Права та обов’язки Сторін

4.1. Повірений зобов’язаний:

4.1.1.Повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення.

4.1.2.Після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути Довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення та виправдні документи, якщо це вимагається за умовами цього Договору та характером доручення.

4.1.3.Негайно передати Довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення.

4.2.Довіритель зобов’язаний:

4.2.1.Видати Повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених цим Договором доручення.

4.2.2.Забезпечити Повіреного засобами, необхідними для виконання доручення, якщо цього вимагає зміст та характер доручення.

4.2.3.Відшкодувати Повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення.

4.2.4.Негайно прийняти від Повіреного все одержане ним у зв’язку з виконанням доручення.

4.2.5.Виплатити Повіреному плату, якщо вона йому належить за умовами цього Договору.

4.3. Довіритель або Повірений мають право відмовитися від цього Договору доручення у будь-який час.

5.Термін дії Договору та умови його припинення

5.1.Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

5.2.Цей Договір доручення також може бути припинений у разі відмови від нього Довірителя або Повіреного.

5.3.Якщо цей Договір доручення припинений до того, як доручення було повністю виконане Повіреним, Довіритель повинен відшкодувати Повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення, а якщо Повіреному належить плата – також виплатити йому плату пропорційно виконаній ним роботі. Це положення не застосовується до виконання Повіреним доручення після того, як він довідався або міг довідатися про припинення цього Договору доручення.

6.Відповідальність сторін

6.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.Вирішення спорів

7.1.Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

7.2.У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8.Інші умови

8.1.Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які пов’язані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

8.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.3.Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

8.4.Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

8.5.Договір укладено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

9.Реквізити й підписи сторін

Довіритель: Повірений:
найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

 

м.п.

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

 

м.п.