Договір комісії № _________

м. _______________                                                       _____._____.________ р.

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Комітент»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Комісіонер»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей договір (надалі – «Договір»), домовившись про наступне:

1.Предмет договору

1.1.Комітент доручає, а Комісіонер зобов’язується за плату та на умовах цього Договору здійснити від свого імені, але за рахунок та в інтересах Комітента продаж визначеної цим Договором продукції, що передана йому Комітентом на комісію.

1.2.Виступаючи від свого імені, Комісіонер самостійно здійснює необхідну комерційно-маркетингову роботу, знаходить покупця на продукцію Комітента, виконує всю переддоговірну роботу та самостійно укладає угоду купівлі-продажу з третьою особою (надалі – «покупець») у відповідності до вказівок Комітента та на найбільш вигідних для Комітента умовах.

1.3.Продукція, що передається для продажу за цим Договором (надалі – «Продукція»):

1.2.1.__________________________________________________________________.

1.2.2.__________________________________________________________________.

1.2.3.__________________________________________________________________.

1.4.Асортимент, кількість, мінімальна ціна продажу Продукції, а також інші параметри, особливі умови та вказівки Комітента наводяться у Додатку № 1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.

2.Термін дії договору

2.1.Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до ___.___.__________ р.

2.2.Достроково дія Договору може бути припинена лише у випадку відмови Комітента від Договору в порядку, встановленому цим Договором, або за взаємної на те згоди Сторін, оформленої у вигляді відповідної додаткової угоди до Договору.

2.3.У випадку виникнення обставин, що об’єктивно унеможливлюють продаж Продукції на умовах Комітента або якщо виконати Договір до спливу строку його дії на визначених цим Договором умовах не вбачається можливим з причин, що не залежать від Комісіонера, Комісіонер зобов’язується своєчасно повідомити про це Комітента для вирішення Сторонами питання щодо перегляду умов Договору, припинення його дії, пролонгації, тощо. 

3.Комісійна плата і порядок розрахунків

3.1.За виконання доручення Комітент сплачує Комісіонерові комісійну плату в розмірі ________________ (_________________________________________________) грн.

3.2.Підставою для сплати Комітентом комісійної плати Комісіонерові є отримання Комітентом від Комісіонера у визначеному цим Договором порядку грошових коштів, що надійшли останньому від покупця після продажу Продукції.

3.3.Комітент зобов’язаний сплатити Комісіонерові вказану суму комісійної плати не пізніше _______________ з моменту надходження від Коміонера на його рахунок коштів від продажу Продукції на умовах визначених цим Договором.

3.3.Комісіонер зобов’язаний перерахувати на рахунок Комітента отримані від продажу Продукції грошові кошти не пізніше _________________ з моменту укладання відповідної угоди купівлі-продажу Продукції і негайно повідомити Комітента про здійснення платежу.

4.Порядок передачі продукції на комісію

4.1.Комітент повинен передати Продукцію Комісіонерові не пізніше _________________ з моменту підписання цього Договору.

4.2.Передача Продукції на комісію оформлюється двостороннім актом приймання-передачі Продукції на комісію, що є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3.При прийнятті Продукції на комісію Комісіонер зобов’язаний оглянути Продукцію, перевірити її якість та комплектність, впевнитися у її придатності для продажу.

4.4.У разі якщо при прийнятті Продукції від Комітента будуть виявлені її недостача або пошкодження, а також у разі завдання шкоди майну Комітента, Комісіонер повинен негайно повідомити про це Комітента і вжити заходів щодо охорони його прав та інтересів.

4.5.Після підписання Сторонами акту приймання-передачі Продукції на комісію Комісіонер не вправі посилатися на некомплектність чи неякісність Продукції, недостачу, пошкодження чи будь-які інші недоліки.

5.Права та обов’язки Сторін

5.1.Комісіонер зобов’язаний:

5.1.1. Здійснити продаж Продукції на умовах, найбільш вигідних для Комітента, і відповідно до його вказівок.

5.1.2.Інформувати Комітента про хід виконання доручення і негайно повідомити останнього про укладену в його інтересах угоду та передачу Продукції покупцеві, а також надати Комітентові копію укладеної угоди.

5.1.3.У випадку продажу Продукції за нижчою ціною, ніж обумовлена цим Договором, Комісіонер повинен заплатити різницю Комітентові, якщо не доведе, що він не мав можливості продати Продукцію за погодженою ціною, а її продаж за нижчою ціною попередив більші збитки.

5.1.4.Надати Комітентові звіт по здійсненню продажу Продукції не пізніше _______________  з моменту укладання відповідної угоди купівлі-продажу Продукції, передати йому у визначений Договором строк отримані від продажу грошові кошти а також всі права та документи стосовно покупця, що витікають з відповідної угоди купівлі-продажу Продукції.

5.1.5.Вжити необхідних заходів для збереження Продукції у разі відмови Комітента від цього Договору до розпорядження Комітентом Продукцією у встановлені цим Договором строки.

5.2.Комісіонер має право:

5.2.1.На комісійну плату на загальних підставах якщо Договір не був виконаний з

причин, які залежали від Комітента.

5.2.2.На плату за фактично вчинені дії у разі розірвання або односторонньої відмови Комітента від Договору.

5.2.3.У разі відмови Комітента від Договору Комісіонер має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв’язку з виконанням Договору, якщо він документально доведе їх обґрунтованість та правомірність. Усі витрати Комісіонера мають бути відображені в його звіті з додатком усіх документів, що належним чином їх обґрунтовують.

5.3.Комітент зобов’язаний:

5.3.1.Забезпечити Комісіонера необхідними документами для виконання його обов’язків з продажу Продукції на умовах цього Договору.

5.3.2.У разі відмови від Договору, розпорядитися Продукцією, що була передана Комісіонерові для продажу протягом _____________________ від дня отримання Комісіонером такого повідомлення.

5.3.3.У разі наявності заперечень щодо звіту Комісіонера, повідомити його про це протягом тридцяти днів від дня отримання звіту.

5.4.Комітент має право:

5.4.1.Відмовитися від цього Договору у будь-який час до перебігу строку його дії.

6.Відповідальність сторін

6.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.Вирішення спорів

7.1.Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

7.2.У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8.Інші умови

8.1.Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які повязані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

8.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.3.Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

8.4.Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

8.5.Договір укладено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

9.Реквізити й підписи сторін

Комітент: Комісіонер:
найменування:_______________________

____________________________________

місцезнаходження:___________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:________________________________

____________________________________

МФО:______________________________

засоби зв’язку:_______________________

____________________________________

додаткова інформація:________________

____________________________________

____________________________________

 

___________________

___________________ / ______________ /

 

м.п.

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

   

 

                              Додаток 1

                                              до договору комісії

                                                                   від __.___.________ р. № _____

м. _______________                                               _____._____.________ р.

Перелік продукції, що передається на комісію

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Комітент»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Комісіонер»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

відповідно до договору комісії від ___.___._________ р. № ________________ (надалі – «Договір»):

1.Комітент передає, а Комісіонер приймає на комісію наступну продукцію:

№п/п Найменування Параметри Кількість (од.) Ціна

(грн.)

1.
2.
3.
4.
Разом:

 

2.Наведений у цьому Додатку перелік Продукції є вичерпним. Усі перелічені вище показники та параметри, у тому числі кількість та ціна Продукції, вважаються погодженими Сторонами і можуть бути змінені виключно шляхом укладання Сторонами відповідних додаткових угод про внесення змін до Договору.

3.Комісіонер зобов’язаний здійснити продаж Продукції за ціною, не нижчою від тієї, що визначена у цьому Додатку.

4.У випадку продажу Продукції за нижчою ціною, Комісіонер повинен відшкодувати різницю КОМІТЕНТОВІ в порядку та строки визначені Договором.

5.Якщо Комісіонер здійснив продаж Продукції на умовах більш вигідних, ніж ті, що були визначені Сторонами, додатково одержана вигода належить Комітентові.

6.Додаток 1 до Договору складений українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін і є невідємною частиною Договору.

Комітент: Комісіонер:
найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

м.п.

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

м.п.

Акт приймання-передачі продукції на комісію

до договору комісії від __.___.________ р. № _____ 

м. _______________                                          _____._____.________ р.

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Комітент»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Комісіонер»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

відповідно до договору комісії від ___.___._________ р. № ________________ (надалі – «Договір») склали це цей Акт приймання-передачі продукції на комісію, що полягає у наступному:

1.Комітент передав, а Комісіонер прийняв на комісію наступну продукцію:

№п/п Найменування Параметри Кількість (од.) Ціна

(грн.)

1.
2.
3.
4.
Разом:

 

2.Комісіонер оглянув Продукцію, перевірив її на предмет кількості, якості, комплектності, пошкоджень чи будь-яких інших недоліків, переконався у її придатності для продажу та не має з цього приводу жодних претензій до Комітента.

3.Цей Акт приймання-передачі продукції на комісію складений українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін і є невідємною частиною Договору.

Комітент: Комісіонер:
 

найменування:___________________

_______________________________

 

___________________

___________________ / __________ /

 

м.п.

 

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

 

м.п.