Договір будівельного підряду №________


м. _______________                                 _____._____.________ р.

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Замовник»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Підрядник»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей договір (надалі – «Договір»), домовившись про наступне:   

1.Предмет договору

1.1.Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується відповідно до затвердженої Замовником проектно-кошторисної документації та у передбачений Договором строк виконати з матеріалу Замвоника роботи з капітального ремонту об’єкту Замовника – будівель та споруд підприємства, що розташовані за адресою: ____________________________________________________________________________ (надалі – «Об’єкт»), а Замовник зобов’язується прийняти належним чином виконані роботи та оплатити їх.

1.2.Ціна, обсяг і зміст робіт, надані Підряднику для їх виконання матеріали, а також інші вимоги, які ставляться до них, визначаються Сторонами у проектно-кошторисній документації (Додаток № 1 до Договору),  що є невідємною частиною цього Договору.

                                     2.Ціна договору і порядок розрахунків

2.1.Ціна цього Договору складає ________________________________________ грн.

2.2.Оплата за виконані роботи за цим Договором здійснюються на умовах авансування і післяоплати.

2.3.Протягом ________________ після підписання Сторонами Договору Замовник здійснює передоплату (аванс) на рахунок Підрядника у розмірі _____% від вказаної ціни Договору, що складає _______________________________________________________грн.

2.4.Після прийняття в порядку, встановленому Договором, належно виконаних робіт Замовник протягом _______________ здійснює остаточний розрахунок у розмірі решти – ____% вказаної ціни Договору, що складає _____________________________________грн.


3.
Умови й строки виконання робіт

3.1.Підрядник зобов’язаний виконувати роботи за цим Договором відповідно до проектно-кошторисної документації, затвердженої Замовником. Підрядник зобов’язаний виконати усі роботи, визначені у проектно-кошторисній документації.

3.2.Підрядник зобов’язаний передати Замовнику на затвердження проектно-кошторисну документацію протягом ____________ з моменту підписання цього Договору, а Замовник зобов’язаний затвердити її не пізніше _______________ з моменту її одержання.

У разі не передання Підрядником Замовнику на затвердження проектно-кошторисної документації протягом визначеного цим пунктом строку, Замовник має право відмовитись від Договору і вимагати повернення внесеного ним авансу (якщо він був здійснений до перебігу строку, встановленого для передання проектно-кошторисної документації) та  відшкодування понесених ним у зв’язку з цим збитків.

У разі не затвердження Замовником своєчасно наданої йому Підрядником проектно-кошторисної документації у визначений цим пунктом строк, Підрядник має право не розпочинати роботи до виконання Замвоником свого обов’язку з її затвердження, з віднесенням на останнього відповідальності за наслідки затримки початку робіт.

3.3.Замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують ______% визначеної у ній ціни і не змінюють характеру робіт, визначених Договором. В інших випадках внесення змін до проектно-кошторисної документації здійснюється за домовленістю Сторін у вигляді відповідної додаткової угоди про внесення змін до Договору.

3.4.Підрядник відповідає за неправильне використання наданого Замовником матеріалу і несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) до передачі Замовнику в порядку, встановленому Договором, результату виконаних робіт. По закінченні виконання робіт Підрядник зобов’язаний надати Замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок.

3.5.Загальний строк, протягом якого Підрядник повинен виконати усі роботи і передати їх (результат виконаних робіт) Замовник становить __________________________ з дати підписання цього Договору Сторонами.

3.6.Підрядник зобов’язаний розпочати виконання робіт за цим Договором не пізніше _____________ з моменту отримання від Замовника передоплати (авансу)  в порядку та розмірі, встановлених Договором.

У разі порушення Підрядником встановленого цим пунктом строку початку виконання робіт Замовник має право відмовитись від Договору і вимагати повернення внесеного ним авансу та  відшкодування понесених ним у зв’язку з цим збитків.

3.7.У разі порушення Замовником передбачених Договором строків здійснення передоплати (авансу) Підрядник має право не розпочинати роботи до виконання Замовником свого обов’язку з її перерахування з віднесенням на останнього відповідальності за наслідки затримки початку робіт.

3.8.Підрядник має право виконати роботи за Договором достроково.

3.9.Датою остаточного закінчення виконання робіт Підрядником за цим Договором є дата підписання Сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

3.10.Встановлений Договором строк виконання робіт може бути змінений лише за домовленістю Сторін у вигляді відповідної додаткової угоди про внесення змін до цього Договору.

4.Порядок приймання – передачі виконаних робіт

4.1.Передача робіт Підрядником і прийняття їх Замовником оформляється двостороннім актом приймання – передачі виконаних робіт, яки є невід’ємною частиною цього Договору. У разі відмови однієї із Сторін від підписання такого акта про це вказується в акті і він підписується другою Стороною.

4.2.У разі виявлення під час приймання-передачі робіт будь-яких їх недоліків Замовник повинен негайно заявити про це Підряднику відповідну претензію.

4.3.Підрядник зобов’язаний протягом _________________ з моменту отримання такої претензії Замовника власними силами та за власний рахунок усунути вказані в претензії недоліки, а Замовник має забезпечити йому можливість належного проведення необхідних для цього робіт.

Сторони мають письмово визначити дату, час і місце виконання робіт з усунення Підрядником недоліків не пізніше _____________ з моменту отримання останнім претензії.

4.4.Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання Об’єкта за призначенням та не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

5.Гарантії якості

5.1.В результаті виконаних за Договором робіт Підрядник гарантує досягнення Об’єктом визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість його експлуатації за призначенням та відповідно до Договору протягом гарантійного строку, який становить ___________ від дня прийняття Об’єкта Замовником.

5.2.Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу Об’єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту Об’єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами.

5.3.Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник.

5.4.У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків Замовник повинен заявити про них Підрядникові в розумний строк після їх виявлення.

5.5.Підрядник зобов’язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), несправності (зумовлені неправильним використанням наданих Замовником матеріалів, іншими порушеннями, допущеними зі своєї вини, і які не пов’язані із природним зносом Об’єкту в процесі його експлуатації, неправильною експлуатацією Об’єкту чи руйнівним впливом на нього третіх осіб, стихійних явищ природи) виявлені протягом гарантійного терміну (строку).

У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

5.6.Усунення недоліків протягом гарантійного терміну здійснюється Підрядником протягом _____________ з дня повідомлення про ці недоліки Підрядником Замовника, якщо Сторони письмово не визначать інший строк їх усунення.

5.7.Перелік недоліків визначається двостороннім дефектним актом, складеним Сторонами. У акті фіксуються недоліки, дата їх виявлення і терміни (строки) їхнього усунення.

5.8.Для складення дефектного акту Підрядник зобов’язаний надіслати свого представника протягом ____________ з моменту отримання відповідного повідомлення Замовника. За відсутності представника Підрядника протягом вказаного строку Замовник складає вказаний дефектний акт самостійно і надсилає такий акт Підряднику, що є підставою для усунення виявлених недоліків у встановлений в такому акті строк.

5.9.У випадку виникнення будь-яких розбіжностей чи суперечок з приводу недоліків у виконаних роботах, їх причин, кожна зі Сторін вправі залучити незалежну експертну організацію для їх  визначення. Витрати на проведення експертизи покладаються на Підрядника, крім випадку, коли результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або відсутність причинового зв’язку між діями Підрядника та виявленими недоліками. У такому випадку витрати на проведення експертизи несе Сторона, яка її призначила.

5.10.Перебіг гарантійного терміну починається з дня підписання Сторонами акта приймання-передачі виконаних робіт.

6.Інші обовязки сторін

6.1.Замовник зобов’язаний:

6.1.1.До початку робіт призначити особу, яка буде контролювати хід виконання робіт з боку Замовника.

6.1.2.Забезпечити Підряднику доступ до місць виконання робіт (надати будівельний майданчик, фронт робіт).

6.1.3.Надати  Підряднику на період виконання робіт приміщення для зберігання обладнання, інструментів тощо, сприяти Підряднику у разі необхідності  у виконанні робіт водопостачанням, електроенергією тощо, а також наданням інших організаційних послуг.

6.1.4.Своєчасно та в порядку, встановленому цим Договором  здійснювати розрахунки за виконані роботи.

6.2.Підрядник зобов’язаний:

6.2.1.Виконати роботи якісно, у повному обсязі, відповідно до умов цього Договору та у визначені  цим Договором строки.

6.2.2.Вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником. Підрядник відповідає за втрату або пошкодження цього майна.

6.2.3.Інформувати Замовника про перебіг виконання робіт.

6.2.4.Виправляти всі виявлені недоліки у виконаних роботах, допущені з його вини і які можуть бути виявлені Замовником під час приймання виконаних робіт, протягом встановленого гарантійного строку тощо.

7.Відповідальність сторін

7.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

7.2.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

8.Вирішення спорів

8.1.Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

8.2.У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

9.Інші умови

9.1.Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які повязані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

9.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.3.Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

9.4.Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

9.5.Договір укладено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

10.Реквізити й підписи сторін:

Замовник: Підрядник:
 

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

 

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.