Договір поставки ___________

м. _______________                                                   _____._____.________ р.

_______________________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі _________________________________________________________________ (надалі – «Постачальник»), з однієї сторони,

та

_______________________________________________________________________________________ в особі ______________________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі _____________________________________________________________ (надалі – «Покупець»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей договір (надалі – «Договір»), домовившись про наступне:

1.Предмет договору

1.1.Протягом дії даного Договору та на визначених ним умовах Постачальник зобов’язується поставляти (передавати у власність Покупця) обумовлений цим Договором товар, а Покупець зобов’язується приймати його та оплачувати в порядку, визначеному цим Договором.

1.2.Товаром, що поставляється за цим Договором є _______________________________________

________________________________________________________________________ (надалі – товар).

1.3.Товар поставляється Покупцю партіями на підставі відповідної заявки Покупця. Заявки можуть надаватися Покупцем письмово, на електронну. пошту Постачальника __________________________ або за телефонами ________________________.

1.4.Кожна партія товару визначається специфікацією, в якій зазначаються: ціна, найменування товару, кількість товару, що повинна поставлятися в конкретній партії, асортимент, номенклатура за моделями, розмірами, кольором.

1.5.Якість товару, що поставляється, повинна відповідати встановленим для такого виду товарів санітарним вимогам, стандартам та технічні умовам.

2.Умови поставки

2.1.Партія товару, визначена заявкою Покупця та узгоджена відповідною специфікацією, повинна бути поставлена Покупцю не пізніше _____________ з моменту здійснення Покупцем передоплати в порядку, встановленому Договором.

2.2.Поставка здійснюється транспортом Постачальника до торгових точок Покупця, розташованих за адресою:

– ________________________________________;

– ________________________________________;

або самовивозом силами Покупця зі складу Постачальника, розташованого за адресою:

_________________________________________ .

2.3.Постачальник зобов’язаний надати Покупцю належним чином оформлені податкову та видаткову накладні, товаро-транспортну накладну та інші перевізні документи, санітарну, технічну та іншу документацію на товар, що так чи інше стосуються товару, пов’язані з товаром чи підлягають передачі разом із ним.

2.4.Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку зі складанням сторонами відповідного акту приймання-передачі.

2.5.Право власності на товар переходить до Покупця після підписання сторонами акту приймання-передачі.

3.Ціна та порядок розрахунків

3.1.Ціна товару та вартість кожної партії товару, що поставляється згідно з цим Договором, визначається у відповідній специфікації.

3.2.Покупець зобов’язаний оплатити замовлену партію товару на умовах 100% передоплати, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі виставленого ним рахунку-фактури.

3.3.За домовленістю сторін товар може бути поставлений на інших, ніж передоплата, умовах, в тому числі з відстрочкою чи розстрочкою платежу.

4.Права та обовязки Сторін

4.1.Обов’язки Постачальника:

4.1.1.Поставляти  Покупцеві товар за його заявкою та на умовах даного Договору.

4.1.2.Попередити Покупця про всі права третіх осіб на товар, що поставляється.

4.1.3.У разі поставки неякісного товару чи недопоставки, на вимогу Покупця замінити його якісним чи допоставити товар не пізніше ________________ з моменту одержання такої вимоги Покупця.

4.2.Обов’язки Покупця:

4.2.1.Приймати замовлений товар, крім випадків, коли він у встановленому порядку має право вимагати його заміни або право відмовитися від Договору.

4.2.2.Оплачувати товар в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.3.Права Постачальника:

4.3.1.Вимагати від Покупця прийняття товару, що поставлений в порядку, встановленому Договором та відповідає визначеним в ньому умовам.

4.3.2.Вимагати від Покупця оплати товару в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.4.Права Покупця:

4.4.1.Вимагати від Постачальника поставки замовленого товару в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.4.2.У разі недопоставки товару, поставки товару, що не відповідає заявці Покупця чи встановленим санітарним умовам, стандартам чи технічні умовам (неякісного товару), Покупець має право вимагати його допоставки чи заміни у встановлений Договором строк або відмовитися від прийняття та оплати такого товару, а якщо товар вже оплачений, вимагати повернення сплаченої за нього суми.

5.Термін дії договору

5.1.Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до  ____.____.________ р.

5.2.Достроково дія цього Договору може бути припинена лише у випадках, передбачених цим Договором, або за взаємної на те згоди Сторін, оформленої у вигляді відповідної додаткової угоди до цього Договору.

6.Відповідальність сторін

6.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.Вирішення спорів

Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8.Інші умови

8.1.Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які повязані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

8.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.3.Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

8.4.Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

8.5.Договір укладено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

9.Реквізити й підписи сторін

Постачальник: Покупець:
 

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

 

Специфікація  №_______

до договору поставки від ____. _____. _________ р. № _________

 

м. _____________                                                     _____._____.___________ р.

 

Найменування та опис товару Кількість

(шт.)

Ціна за одиницю Сума
1        
2        
3        
4        
Всього без ПДВ  
ПДВ 20%  
Загальна сума з урахуванням ПДВ  

 

Загальна вартість товару становить ___________(____________________________________) грн., у тому чіслі ПДВ 20 % – ________ грн.

 

Постачальник: Покупець:
 

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

 

Акт приймання-передачі

до договору поставки від ____. _____. _________ р. № _________

м. _____________                                                    _____._____.___________ р.

 

_______________________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі _________________________________________________________________ (надалі – «Постачальник»), з однієї сторони,

та

_______________________________________________________________________________________ в особі ______________________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі _____________________________________________________________ (надалі – «Покупець»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

відповідно до договору поставки від ____. _____. _________ р. № _________                                      (надалі – «Договір»), склали цей акт про наступне:

1.Постачальник передав, а Покупець прийняв:

Найменування та опис товару Кількість

(шт.)

Ціна за одиницю Сума
1        
2        
3        
4        
Всього без ПДВ  
ПДВ 20%  
Загальна сума з урахуванням ПДВ  

 

Загальна вартість товару становить ___________(____________________________________) грн., у тому чіслі ПДВ 20 % – ________ грн.

2.Цей акт приймання-передачі складений українською мовою на 1 арк. у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін і є невідємною частиною Договору.

Постачальник: Покупець:
 

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.