Договір контрактації сільськогосподарської продукції № ____________

 

м. Запоріжжя                                                                “___”__________ 2020 року

__________________________________________________________________________ (далі – “Контрактант”) в особі _______________________________________, який діє на підставі _______________, з однієї сторони, та

__________________________________________________________________________ (надалі – “Виробник”) в особі ________________________________________, який діє на підставі ____________________________________________________, з іншої сторони, надалі разом іменовані як “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”,

уклали цей Договір контрактації сільськогосподарської продукції (надалі – “Договір”), домовившись про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виробник зобов’язується передати у власність Контрактанту вироблену ним сільськогосподарську продукцію у строки, кількості, асортименті, що передбачені цим Договором, а Контрактант зобов’язується сприяти Виробникові у виробництві зазначеної продукції, прийняти і оплатити її.

1.2. Сільськогосподарською продукцією, виробництво якої є предметом цього Договору є: ____________________________________________ (далі – «Продукція»).

1.3. Види Продукції (асортимент): ____________________________________

__________________________________________________________________.

1.4. Номер національного стандарту або технічних умов: ______________________.

1.5. Гранично допустимий вміст у продукції шкідливих речовин: _________________.

1.6. Інші вимоги до Продукції _______________________________________________

_______________________________________________________________________.

1.7. Кількість Продукції, яку Контрактант приймає безпосередньо у Виробника: ______________.

1.8. Контрактант надає Виробнику допомогу в організації виробництва Продукції виключно в обсязі та на умовах, що узгоджені Сторонами на підставі окремо укладених між ними Договорів.

2. ЦІНА ЗА ОДИНИЦЮ, ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна сума цього Договору дорівнює вартості усієї Продукції, прийнятої Контрактантом у Виробника в межах цього Договору.

2.2. Ціна за одиницю Продукції: _____________ ( ____________________________ ) грн. за ________, у тому числі ПДВ.

2.3. Контрактант оплачує Продукцію протягом ______ ( ________________ ) днів з моменту підписання Сторонами відповідного Акту приймання-передачі продукції на підставі виставленого Виробником рахунку шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Виробника.

3. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИРОБНИЦТВА, ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ТА ДОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ

3.1. Виробник зобов’язується передати Контрактанту вироблену ним Продукцію не пізніше “____”_______ ____ року.

3.2. Виробник повинен не пізніш як за 15 (п’ятнадцять) днів до початку здачі Продукції повідомити Контрактанта про кількість і строки здачі Продукції, та погодити у разі необхідності із Контрактантом календарний графік її здачі.

3.3. Місцем передачі Продукції є склад Виробника, розташований за адресою: _________________________________________________________________________.

3.4. До моменту передачі Продукції Контрактанту в установленому цим Договором порядку усі ризики випадкового знищення чи пошкодження Продукції несе Виробник.

3.5. Приймання-передача Продукції за кількістю та якістю здійснюється відповідно до чинного законодавства України з підписанням Сторонами відповідного Акту приймання-передачі, що є невід’ємною частиною цього Договору.

3.6. Контрактант зобов’язаний прийняти від Виробника усю вироблену ним Продукцію належної якості у кількості, що передбачена Договором. Нестандартну Продукцію, Продукцію гіршої якості, Продукцію, що здається понад обсяги, передбачені Договором, Контрактант приймає виключно за цінами і на умовах, що погоджені Сторонами у відповідних додаткових угодах до цього Договору.

3.7. Тару та необхідні матеріали для пакування Продукції забезпечує Виробник.

3.8. Доставка Продукції на склад Контрактанта здійснюється власними силами Контрактанта.

3.9. Разом із Продукцією Виробник має передати Контрактанту наступну документацію: ______________________________________________________________________.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3. За нездачу Продукції у строки, передбачені  Договором, Виробник сплачує Контрактанту неустойку в розмірі ___________________________________.

4.4. За невиконання зобов’язання щодо приймання Продукції безпосередньо у Виробника, а також у разі відмови від приймання Продукції, пред’явленої Виробником у строки і в порядку, що погоджені Сторонами згідно з умовами цього Договору, Контрактант сплачує Виробнику штраф у розмірі п’яти відсотків вартості неприйнятої Продукції, а також відшкодовує завдані Виробникові збитки.

4.5. У разі якщо Продукцію не було своєчасно підготовлено Виробником до здавання-приймання і про це не було попереджено Контрактанта, Виробник відшкодовує Контрактанту завдані цим збитки.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

5.2. У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до “____”__________ _____ року.

6.2. Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які пов’язані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

6.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.4. Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

6.5. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

6.6. Договір укладено українською мовою у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

КОНТРАКТАНТ:

ВИРОБНИК: