Угода сторін про наміри № _________

м. _______________                                                _____._____.________ р.

 

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Сторона 1»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Сторона 2»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цю угоду (надалі – «Угода»), домовившись про наступне:

1.Підписанням цієї Угоди Сторона 1 висловлює намір продати, а Сторона 2 висловлює намір купити в порядку та на умовах, що їм відомі, визначене цією Угодою майно.

2.Майном, щодо купівлі-продажу якого Сторони висловлюють свої наміри, є ____________________________________________________________ (надалі – «Майно»).

3.Майно належить Стороні 1 на праві власності, що підтверджується _____________________________________________________________________________.

4.Для реалізації визначених цією Угодою намірів Сторони вважають за необхідне здійснити такі дії:

4.1.Не пізніше ____.____._________ р. Сторони зобов’язуються підготовати та оформити усі дозвільні, технічні, правовстановлюючі та інші документи, необхідні для своєчасної купівлі-продажу Майна.

4.2.Не пізніше ____.____.___________ р. Сторони зобов’язуються укласти договір купівлі-продажу Майна.

5.Сторони зобов’язуються докладати всіх зусиль та сприяти одна одній у належному та своєчасному виконанні дій, передбачених цією Угодою.

6.У разі ж, якщо Сторони протягом встановлених строків не здійснять дії, передбачені цією Угодою, або не складуть додаткової угоди про встановлення інших строків їх вчинення, ця Угода втрачає свою чинність. При цьому, Сторони погоджуються, що невиконання будь-якої з передбачених цією Угодою дій є достатньою умовою для втрати чинності цією Угодою.

7.Усі витрати на здійснення дій, визначених цією Угодою, кожна із Сторін також несе самостійно.

8.Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до ____.____._____ р., якщо її чинність не буде припинено раніше чи продовжено Сторонами, або її чинність не буде припинено у зв’язку з достроковим виконанням Сторонами всіх передбачених цією Угодою дій.

9.Ця Угода укладена з метою підтвердження загальногосподарського інтересу Сторін у реалізації закріплених ними намірів і не є попереднім договором у розумінні ст.635 Цивільного кодексу України та ст.182 Господарського кодексу України та не породжує для Сторін юридичних наслідків.

10.Цю Угоду укладено Сторонами українською мовою у двох однакових примірниках по одному для кожної зі Сторін.

11. Реквізити й підписи сторін

 

Сторона 1 Сторона 2
найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.