Договір купівлі-продажу № ____________

м. _______________                                             _____._____.________ р.

__________________________________________________________________________________ в особі ________________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Продавець»), з однієї сторони,

та

__________________________________________________________________________________ в особі ________________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Покупець»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей договір (надалі – «Договір»), домовившись про наступне:

1.Предмет договору

1.1.За цим Договором купівлі-продажу Продавець передає у власність Покупцеві обладнання та інше майно, визначене у Специфікації (Додаток №1 до Договору), надалі – «Майно», а Покупець приймає це Майно та зобов’язується оплатити його в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.Ціна договору і порядок розрахунків

2.1.Ціна Договору визначається загальною вартістю Майна, що передається за цим Договором, і становить ________________ (_______________________________________) грн., в тому числі ПДВ.

2.2.Сторони домовились, що Покупець здійснює оплату вартості Майна шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Продавця не пізніше  ____._____. ____________ р.

3.Порядок приймання-передачі майна

3.1.Сторони дійшли згоди, що Продавець зобов’язаний передати Майно Покупцеві не пізніше ____._____. ____________ р.

3.2.Приймання-передача Майна оформлюється двостороннім актом приймання-передачі Майна, що є невід’ємною частиною цього Договору.

3.3.При прийнятті Майна Покупець зобов’язаний оглянути Майно, перевірити його якість та комплектність, впевнитися у його придатності для цільового використання.

3.4.Продавець повинен передати Покупцеві одночасно з Майном всі його приналежності, технічну та іншу документацію на Майно, що так чи інше стосуються Майна, підлягають передачі разом з Майном та пов’язані з його експлуатацією.

3.5.Право власності на Майно  переходить від Продавця до Покупця з моменту підписання акту приймання-передачі Майна.

4.Права та обовязки сторін

4.1.Продавець зобов’язаний:

4.1.1.Передати Майно у власність Покупцеві в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

4.2.2. При передачі Майна Покупцеві надати всю необхідну інформацію, що так чи інше стосується Майна та його експлуатації, повідомити Покупця про всі відомі йому особливі властивості Майна, пов’язані з його експлуатацією.

4.2. Продавець має право:

4.2.1.Вимагати від Покупця оплати Майна в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.3. Покупець зобов’язаний:

4.3.1.Прийняти Майно в порядку та строки, встановлені цим Договором

4.3.2.Оплатити Майно в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.4.Покупець має право:

4.4.1.Вимагати від Продавця передачі Майна, його приналежностей, технічної та іншої документації в порядку та строки, встановлені Договором.

4.4.2.Відмовитись від Договору й вимагати відшкодування збитків у разі не передання йому Продавцем Майна в порядку та строки, що встановлені Договором.

4.4.3.Відмовитися від Договору й вимагати повернення сплаченої за Майно грошової суми та відшкодування збитків у разі передання Продавцем Майна з порушенням умов цього Договору щодо якості, комплектності чи цільового призначення Майна.

4.4.4.Відмовитися від Договору й вимагати повернення сплаченої за Майно грошової суми та відшкодування збитків у разі приховування від нього Продавцем будь-яких згаданих у цьому Договорі відомостей, їх неправильності, або якщо вони так чи інше не відповідають дійсності.

5.Взаємні гарантії сторін

5.1.Продавець гарантує, що має всі права власника на Майно та його приналежності, що передаються разом із ним, а також всі права щодо продажу Майна та укладання цього Договору.

5.2.Продавець гарантує, що на момент укладання цього Договору Майно перебуває в його власності і нікому іншому не продане, не відчужене шляхом укладання правочинів дарування, міни чи будь-яким іншим способом, не передане до статутного капіталу юридичних осіб, не перебуває в заставі (у тому числі податковій), наймі (оренді), безоплатному тимчасовому чи довічному користуванні, не є під забороною (арештом), вільне від будь-яких інших прав третіх осіб чи обтяжень, судових чи позасудових спорів, претензій, суперечок відносно нього, тощо.

5.3.Сторони за цим Договором стверджують, що він не приховує інший правочин і відповідає їх дійсним намірам створити для кожної з них відповідні юридичні наслідки.

5.4.Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі відомостей та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

6.Відповідальність сторін

6.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.Термін дії договору

7.1.Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2.Достроково дія цього Договору може бути припинена лише у випадках, передбачених цим Договором, або за взаємної на те згоди Сторін, оформленої у вигляді відповідної додаткової угоди до цього Договору. 

8.Вирішення спорів

8.1.Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

8.2.У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

9.Інші умови

9.1.Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які повязані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

9.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.3.Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

9.4.Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

9.5.Договір укладено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

10.Реквізити й підписи сторін:

Продавець: Покупець:
найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

м.п.

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

м.п.

 

 

Акт приймання-передачі

до договору купівлі-продажу від ____._____. __________ р. № ________

м. _______________                                               _____._____.________ р.

__________________________________________________________________________________ в особі ________________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Продавець»), з однієї сторони,

та

__________________________________________________________________________________ в особі ________________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Покупець»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

відповідно до договору купівлі-продажу від ____._____. __________ р. № ________ (надалі – «Договір»), склали цей Акт про наступне:

1.Продавець передав, а Покупець прийняв за Договором у власність наступне майно:

 

п/п

 

Найменування

 

Од.

 

Кількість

Ціна

(грн., без ПДВ)

Сума

 (грн., без ПДВ)

1.
2.
3.
Разом без ПДВ  
ПДВ  
Разом з ПДВ  

 

2.Майно, належним чином оглянуте Покупцем у присутності Продавця, перевірено його якість та комплектність, придатність для цільового використання. На момент складання цього акту недоліки чи дефекти, які б перешкоджали можливості укладання Договору та про які Сторони хотіли б зазначити у Договорі, відсутні.

3.Цей Акт приймання-передачі складений українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін і є невідємною частиною Договору.

Продавець: Покупець:
 

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

м.п.

 

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

 

______________ /_______________

м.п.