Договір поруки №___________

м. _______________                                       _____._____.________ р.

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі _______________________________________________________ (надалі – «Поручитель»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі ______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Кредитор»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей договір (надалі – «Договір»), домовившись про наступне:

1.Предмет договору

1.1.За цим Договором поруки Поручитель поручається перед Кредитором Боржника за виконання ним свого обов’язку, передбаченого основним договором.

1.2.Боржником є ________________________________________________________ (місцезнаходження:____________________________________________________________ ідентифікаційний код юридичної особи: ________________, розрахунковий рахунок ______________________ у _________________________________ МФО: _____________, надалі – «Боржник»).

1.3.Основним договором є договір _________________________________________ від ___.___.__________ р. № _____________ (надалі – «Основний договір»), який був укладений між Кредитором і  Боржником.

1.4.Поручитель відповідає за Боржника в обсязі та порядку, визначеному цим Договором, за умови невиконання або неналежного виконання Боржником будь-яких  зобов’язань Боржника за Основним договором.

2.Термін дії договору

2.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до  ____. ____. _________ р. 

3.Обсяг відповідальності Поручителя

3.1. Відповідальність Поручителя перед Кредитором обмежується сплатою суми в розмірі ________________ (_________________________________________________) грн.

   4.Порядок виконання зобовязань

4.1.У разі порушення Боржником зобов’язання, забезпеченого цією порукою, Боржник і Поручитель відповідають перед Кредитором як солідарні боржники.

4.2.У разі одержання вимоги Кредитора Поручитель зобов’язаний негайно повідомити про це Боржника, а в разі пред’явлення до нього позову – подати клопотання про залучення Боржника до участі у справі.

4.3.Якщо Поручитель не повідомить Боржника про вимогу Кредитора і сам виконає зобов’язання, Боржник має право висунути проти вимоги Поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги Кредитора.

4.4.Поручитель має право висунути проти вимоги Кредитора заперечення, які міг би висунути сам Боржник, за умови, що ці заперечення не пов’язані з особою Боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо Боржник відмовився від них або визнав свій борг.

4.5.Після виконання Поручителем зобов’язання, забезпеченого порукою, Кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов’язок Боржника.

4.6.До Поручителя, у разі виконання зобов’язання, забезпеченого цією порукою, переходять усі права Кредитора у цьому зобов’язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.

4.7.Боржник, у разі виконання зобов’язання, забезпеченого цією порукою, повинен негайно повідомити про це Поручителя.

4.8.Поручитель, у разі виконання зобов’язання, забезпеченого цією порукою, у зв’язку з ненаправленням йому Боржником повідомлення про виконання ним свого обов’язку, має право стягнути з Кредитора безпідставно одержане або пред’явити зворотну вимогу до Боржника.

5.Умови припинення поруки

5.1.Порука, встановлена цим Договором, припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також у разі зміни цього зобов’язання без згоди Поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

5.2.Порука припиняється, якщо після настання строку виконання зобов’язання Кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване Боржником або Поручителем.

5.3. Порука припиняється у разі переведення боргу на іншу особу, якщо Поручитель не поручився за нового боржника.

5.4.Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в цьому Договорі.

6.Відповідальність сторін

6.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.Вирішення спорів

7.1.Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

7.2.У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8.Інші умови

8.1.Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які повязані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

8.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.3.Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

8.4.Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

8.5.Договір укладено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

9.Реквізити й підписи сторін 

Поручитель: Кредитор:
найменування:________________________

____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

____________________________________

додаткова інформація:_________________

____________________________________

____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п. 

найменування:________________________

____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

____________________________________

додаткова інформація:_________________

____________________________________

____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.