Договір зберігання № ___________

м. _______________                                           _____._____.________ р.

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Поклажодавець»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Зберігач»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей договір (надалі – «Договір»), домовившись про наступне:

1.Предмет договору

1.1.За цим Договором зберігання Зберігач зобов’язується зберігати майно, яке передане йому Поклажодавцем, і повернути його Поклажодавцеві у схоронності.

1.2.Майно, що передається на зберігання на умовах даного Договору:

1.2.1.____________________________________________________________________.

1.2.2.____________________________________________________________________.

1.3.Зберігання майна здійснюється Зберігачем на _______________________________ за адресою:___________________________________________________________________.

2.Порядок передачі майна на зберігання та повернення його Поклажодавцеві

2.1.Поклажодавець здійснює передачу майна Зберігачу, а Зберігач приймає це майно для зберігання за Актом приймання-передачі майна на зберігання, який є невід’ємною частиною цього Договору. Майно вважається наданим на зберігання з моменту підписання Сторонами такого Акту приймання-передачі.

2.2.Передане на зберігання майно повертається Зберігачем Поклажодавцеві після закінчення встановленого цим Договором строку його зберігання або на вимогу Поклажодавця на підставі відповідного Акту приймання-передачі, що є невід’ємною частиною цього Договору. Майно вважається повернутим з моменту підписання Сторонами у встановленому порядку відповідного Акту приймання-передачі.

3.Плата за зберігання та порядок розрахунків

3.1.За зберігання майна Поклажодавець сплачує Зберігачеві плату з розрахунку ________ (___________) грн. за один день зберігання.

3.2.Плата за зберігання майна сплачується Поклажодавцем щомісяця, не пізніше ____ числа місяця, в якому здійснюється зберігання.

3.3.У випадку, якщо Поклажодавець після закінчення строку зберігання майна не забрав його у Зберігача, Поклажодавець зобов’язаний внести плату за весь фактичний час його зберігання.

4.Строк зберігання

4.1.Зберігач зобов’язаний зберігати майно протягом ___________________________ з моменту його прийняття.

4.2.Поклажодавець має право достроково забрати майно зі зберігання, завчасно попередивши про це Зберігача.

5.Обов’язки сторін

 5.1.Зберігач зобов’язаний:

5.1.1.Прийняти від Поклажодавця майно на зберігання на визначених цим Договором умовах.

5.1.2.Забезпечувати належні умови схоронності переданого йому Поклажодавцем на зберігання майна, вживати всіх заходів, передбачених законом, нормативними актами, даним Договором для відповідного зберігання, а також всіх заходів, що відповідають суті зобов’язання по зберіганню, у тому числі властивостям переданого на збереження майна.

5.1.3.У порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Повернути майно Поклажодавцеві по закінченні строку зберігання майна чи на першу вимогу Поклажодавця навіть якщо строк зберігання майна не закінчився.

5.1.4.Виконувати свої обов’язки особисто. Зберігач не має права передавати майно на зберігання іншій особі без згоди Поклажодавця.

5.1.5.Зберігач не має права без згоди Поклажодавця користуватися майном, переданим йому на зберігання, а також передавати майно у користування іншій особі.

5.2.Поклажодавець зобов’язаний:  

5.2.1.Забрати майно від Зберігача після закінчення строку його зберігання і повністю розрахуватися зі Зберігачем у встановленому цим Договором порядку.

6.Відповідальність сторін

6.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.Вирішення спорів

7.1.Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

7.2.У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8.Інші умови

8.1.Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які повязані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

8.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.3.Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

8.4.Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

8.5.Договір укладено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

9.Реквізити й підписи сторін

Поклажодавець: Зберігач:
найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

 

                                                                                                 Додаток №1

                                                                             до договору зберігання

   №______ від ___.___._________ р.

 

Акт приймання – передачі майна на зберігання

м. _______________                                             _____._____.________ р.

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Поклажодавець»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Зберігач»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

відповідно до договору зберігання від ___.___._________ р. № ______________ (надалі – Договір) склали цей акт про наступне:

В порядку та на умовах, визначених Договором, Поклажодавець передав, а Зберігач прийняв на зберігання наступне майно:

1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________

Цей акт приймання-передачі складений українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін і є невідємною частиною Договору.

Поклажодавець: Зберігач:
 

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

 

___________________ / _______________ /

 

м.п.