Договір оренди

нежитлового приміщення № ___

м. _______________                                                _____._____.________ р.

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Орендодавець»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Орендар»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей договір (надалі – «Договір»), домовившись про наступне:

1.Предмет договору

1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає у користування за плату та на певний строк, що визначені положеннями цього договору, нежитлове приміщення загальною площею _____________________ кв.м., розташоване за адресою: _______________________________________________________________________________ , яке далі за текстом іменоване як «об’єкт, що орендується».

1.2.Об’єкт, що орендується, належить Орендодавцеві на праві ______________________ на підставі _____________________________________________________________________, що підтверджується ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

1.3.Орендар підтверджує, що він не має ніяких обмежень щодо передачі об’єкту, що орендується, Орендарю на умовах, викладених в цьому Договорі, і що об’єкт, що орендується, є вільним від будь-яких прав і зобов’язань третіх осіб, у спорі, під арештом не перебуває, не є предметом застави (іпотеки) та будь-якого іншого обтяження.

1.4.Об’єкт, що орендується передається Оренддарю з метою розміщення та функціонування офісу.

 2.Порядок передачі об’єкта в оренду

2.1.Приймання – передача об’єкта, що орендується‚ здійснюється в момент підписання  цього Договору.

2.2.При передачі об’єкта, що орендується, Сторони складають двосторонній акт приймання – передачі, який підписується повноважними представниками Сторін і є невід’ємною частиною цього Договору. В акті приймання – передачі вказується технічний стан об’єкту, що орендується, наявного обладнання, устаткування, інвентарю та іншого майна, що належить Орендодавцю і передається разом з об’єктом, що орендується, на момент передачі його в оренду.

2.3.Об’єкт, що орендується, вважається переданим в оренду з моменту підписання Сторонами акту приймання – передачі.

2.4.В момент підписання акту приймання-передачі Орендодавець зобов’язаний передати Орендареві ключі й забезпечити реальну можливість використання об’єкту, що орендується.

3.Строк договору

3.1.Сторони укладають цей Договір строком на _________________________________, обчислення якого починається з моменту підписання Сторонами Акту приймання – передачі об’єкта, що орендується.

3.2.Орендар має право у будь-який час відмовитися від цього Договору, письмово попередивши про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до запланованої дати розірвання Договору.

3.3.У разі, якщо не пізніше ніж за ________________ до закінчення строку дії Договору жодна зі сторін не заявить про свій намір припинити договірні відносини, Договір вважається пролонгованим на новий строк на тих же умовах. В такому випадку строк дії Договору складатиме _________________, починаючи з дня, наступного за останнім днем попереднього строку дії Договору. Ця умова зберігає свою дію і для  подальшої його пролонгації.

3.4.Дострокове розірвання Договору може мати місце також за умови, якщо одна зі Сторін систематично порушує умови Договору.

3.5.У будь-яких випадках дострокового розірвання цього Договору, що можуть мати місце внаслідок надання Орендодавцем недостовірної інформації, що зазначена в цьому Договорі, Орендодавець буде зобов’язаний відшкодувати Орендарю збитки, пов’язані з таким достроковим розірванням, і це не звільнятиме Орендодавця від  сплати штрафу, передбаченого пунктом цим Договором.

4.Орендна плата і порядок розраххунків

 4.1.Розмір орендної плати за цим Договором становить _____________ (_______________________________________________________________ грн. за 1 кв.м. без ПДВ в місяць і в цілому за весь об’єкт, що орендується, складає _________________ (_________________________________________________________________) грн. без ПДВ на місяць.

 4.2.Орендна  плата  сплачується у безготівковому  порядку на  розрахунковий  рахунок Орендодавця або готівкою авансом не пізніше п’ятого числа кожного місяця.

4.3.Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами. При цьому Сторони  домовились, що встановлений ними при підписанні Договору розмір орендної плати не підлягає перегляду протягом ________ місяців з моменту укладення Сторонами цього Договору.

4.4.Орендар має право вносити орендну плату авансом за будь-який строк у розмірі, визначеному Договором.

4.5.Вартість комунальних платежів не входить до складу орендної плати і сплачується Орендарем самостійно у встановленому порядку.

4.6.Інші види платежів, що не передбачені Договором, не підлягають оплаті Орендарем.

5.Права та обовязки Сторін

5.1. Орендар зобов’язується:

5.1.1. Використовувати об’єкт, що орендується, за його призначенням.

5.1.2. Своєчасно сплачувати орендну плату.

5.1.3. Утримувати об’єкт, що орендується в належному санітарному стані.

5.1.4.Дотримуватися правил протипожежної  безпеки, правил   користування електроенергією та тепловою енергією.

5.1.5. За власний рахунок виконувати поточний ремонт об’єкту, що орендується.

5.1.6.Без письмового дозволу Орендодавця не здійснювати перебудову та перепланування об’єкту, що орендується.

5.1.7.Нести відповідальність за пошкодження об’єкту, що орендується, та майна, яке там знаходиться.

5.1.8. Відшкодувати Орендодавцеві збитки, спричинені пошкодженням або втратою майна, що відбулися з вини Орендаря.

5.2. Орендар має право:

5.2.1.Обладнати об’єкт, що орендується, на свій розсуд, встановити сигналізацію та інші системи охорони.

5.2.2.Здавати об’єкт, що орендується, в суборенду – з письмового дозволу Орендодавця.

5.3. Орендодавець зобов’язується:

5.3.1.Передати об’єкт, що орендується, Орендарю за відповідним Актом приймання-передачі.

5.3.2.Забезпечити безперешкодне використання Орендарем об’єкта, що орендується, та майна, яке в ньому знаходиться, та безперешкодний доступ нього.

5.3.3.Виконувати капітальний ремонт об’єкту, що орендується.

5.5.Орендодавець має право:

5.5.1.Протягом дії Договору відвідувати об’єкт, що орендується, виключно у присутності Орендаря та тільки після попереднього повідомлення про це, окрім випадків пожару, стихійного лиха або непереборних обставин, що загрожують   пошкодженням чи знищенням майна Орендодавця.

6.Порядок повернення Орендодавцеві обєкта, що орендується

6.1.Після закінчення строку дії цього Договору Орендар передає Орендодавцю об’єкт, що орендується протягом ________ з моменту закінчення
строку дії Договору за Актом приймання-передачі.

6.2. Протягом  цього строку Орендар   звільняє   об’єкт, що орендується і готує його до передачі Орендодавцю.

6.3.Після     підписання     акту     приймання-передачі     Орендар     негайно     передає
Орендодавцеві ключі від об’єкту, що орендується.

6.4.Об’єкт, що орендується та майно, що в ньому знаходиться, передаються Орендодавцеві у такому ж стані, в якому вони були передані Орендарю з урахуванням нормального зносу.

7.Відповідальність сторін

7.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

7.2.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

8.Вирішення спорів

8.1.Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

8.2.У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8.Правонаступництво

9.1.Умови цього Договору мають юридичну силу, а визначені у ньому права та обов’язки зберігаються за правонаступниками Орендодавця та Орендаря відповідно.

9.2.При переході права власності на об’єкт, що орендується, від Орендодавця до третьої особи, – до такої третьої особи переходять всі права і обов’язки Орендодавця, а цей Договір зберігає свою дію.

9.3.Перехід права власності на об’єкт, що орендується, від Орендодавцяя до третіх осіб не дає таким особам права вимагати припинення цього Договору або окремих його положень.

9.4.У випадку реорганізації Орендаря до припинення дії цього Договору цей Договір може бути переукладений на таких самих умовах із правонаступником Орендаря.

10.Інші умови

 10.1.Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які пов’язані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

10.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.3.Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

10.4.Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

10.5.Договір укладено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

11.Реквізити й підписи сторін: 

Орендодавець: Орендар:
 

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

 

Акт

приймання-передачі нежитлового приміщення        

до договору оренди нежитлового приміщення від ____.____. ________ р. № ________

м. _______________                                              _____._____.________ р.

 

________________________________________________________________________________ в особі _________________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Орендодавець»), з однієї сторони,

та

________________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Орендар»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

відповідно до Договору оренди нежитлового приміщення від ____.____.________ р. № ________ (надалі – «Договір»), склали цей акт приймання-передачі нежитлового приміщення (надалі – Акт) про наступне: 

1.Орендодавець передав, а Орендар прийняв у користування за плату та на певний строк, що визначені положеннями Договору, нежитлове приміщення загальною площею ________________ кв.м., розташоване за адресою: ___________________________________

____________________________________________________, яке далі за текстом іменоване як «об’єкт, що орендується».

2.Об’єкт, що орендується, обладнаний:

_________________________________________________________________________,

_________________________________________________________________________.

3.Технічний стан об’єкту, що орендується, на момент передачі його Орендарю –  ________________________________________________________________________________.

4.Об’єкт, що орендується, придатний  для   користування   за   призначенням  у   відповідності з умовами Договору, відповідає чинним санітарним нормам та нормам протипожежної безпеки.

5.Майно, що передається разом з об’єктом, що орендується:

_________________________________________________________________________,

_________________________________________________________________________.

Все майно, що передається, знаходиться в робочому стані та не має механічних пошкоджень.

6.Цей Акт складено в двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, і є невід’ємною частиною Договору.

Орендодавець: Орендар:
найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

м.п.

найменування:________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / ______________

м.п.