Додаткова угода № ________

до договору ________________________________ від ___.___.________ р. № ___________

м. _______________                                                                               _____._____.________ р.

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Сторона 1»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Сторона 2»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цю додаткову угоду до договору __________________________________ від ___.___.________ р. № ________________ , домовившись про наступне: 

1.Внести зміни до договору __________________________________________________ від ___.___.________ р. № __________________ (далі – Договір), доповнивши його новим пунктом ______ наступного змісту:

«__.__.________________________________________________________________________________________________________________________________________________». 

2.У зв’язку з цим пункти ___.___., ___.___., вважати відповідно пунктами ___.___., ___.___.

3.Усі інші умови Договору залишаються без змін.

4.Цю додаткову угоду укладено українською мовою, в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

5.Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід’ємною частиною Договору.

 

6.Реквізити й підписи сторін:

Сторона 1: Сторона 2:
найменування:________________________

_____________________________________

___________________

___________________ / _______________ /

м.п.

найменування:________________________

_____________________________________

___________________

___________________ / _______________ /

м.п.