Угода про конфіденційність

м. _______________                                                      _____._____.________ р.

_____________________________________________________________________________ в особі ____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Замовник»), з однієї сторони,

та

_____________________________________________________________________________ в особі _______________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Виконавець»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цю угоду (далі – «Угода») до договору від ___.____.__________ р. №_____________, домовившись про наступне:

1.Предмет угоди

1.1.Уклавиши цю Угоду, Сторони зобов’язуються забезпечити збереження та нерозголошення будь-яких  документів чи інформації, які стали їм відомі в процесі виконання взаємних зобов’язань за Договором від ___.____.__________ р. №_____________, (далі – «Договір»), зокрема тих, що так чи інакше мають відношення до предмету замовлюваних Замовником та надаваних Виконавцем послуг, порядку їх надання та виконання, або які для цього чи у зв’язку з цим запитувались Виконавцем та чи/надавались Замовником.

1.2.Під конфіденційною інформацією (інформацією, яка не підлягає розголошенню становить комерційну таємницю, або розголошення якої є не можливим чи не бажаним з інших причин) Сторони розуміють:

1.2.1.Будь-які відомості, так чи інакше пов’язані з:

– господарською чи фінансовою, комерційною діяльністю Замовника та/чи Виконавця, використовуваними в них технологіями, власним капіталом та активами, об’єктами інтелектуальної власності, засобами їх охорони, майновим (фінансовим) станом, банківськими рахунками та операціями по них, кредитами та іншими борговими зобов’язаннями, бізнес-проектами, порядком розрахунків та іншими фінансовими операціями;

– виробництвом та його потужностями, методами управління, планування та розвитку, документообігом, контролем та звітністю;

– корпоративними відносинами, органами управління, їх посадовими особами, організаційно-правовою структурою;

– персональними даними співробітників, інформацією щодо контрагентів, партнерів, клієнтів, посередників, представників, їх фінансового становища, ділової репутації, особливостями договірних, ділових та будь-яких інших відносин із ними чи з будь-якими суб’єктами,

– власними базами даних, інформаційними ресурсами, порядком їх використання та доступом до них;

– засобами безпеки та охорони, порядком їх організації.

1.2.2.Будь-які інші відомості, розголошення яких може у той чи інший спосіб завдати шкоди інтересам Виконавця та Замовника, згаданим вище або так чи інакше пов’язаним з ними особам.

1.3.При цьому Сторони розуміють, що відомості не можуть вважатися конфіденційними, якщо вони взагалі не можуть бути такими згідно з чинним законодавством.

2.Обовязки сторін

2.1.Підписанням цієї Угоди Сторони підтверджують розуміння взаємної важливості обумовленого нею та погоджуються взяти на себе наступні зобов’язання:

2.1.1.Після підписання цієї Угоди Сторони зобов’язуються не розголошувати будь-яких означених вище відомостей, якщо передбачені цією Угодою умови їх конфіденційності не будуть скасовані за окремою домовленістю Сторін.

2.1.2.Сторони будуть дотримуватися суворого ступеня секретності означених вище відомостей з метою недопущення їх небажаного розголошення або використання іншими особами.

3.Відповідальність сторін

3.1.Підписанням цієї Угоди Сторони приймають на себе відповідальність за:

3.1.1.Умисне розголошення або використання відомостей, означених цією Угодою як конфіденційні.

3.1.2.Ненавмисне розголошення або використання відомостей, означених цією Угодою як конфіденційні, якщо після виявлення такого винна Сторона не припиняє і не вживає належних заходів для припинення дії обставин, що їх спричинили, та негативних наслідків, що виникли через таке розголошення чи використання.

3.2.За порушення умов цієї Угоди Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.3.Матеріальна чи моральна шкода, завдана порушенням умов цієї Угоди, підлягає відшкодуванню винною Стороною у встановленому чинним законодавством порядку.

4.Термін дії угоди 

4.1.Ця Угода набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до  ____.____.___________ р.

5.Вирішення спорів

5.1.Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

5.2.У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

6.Інші умови

6.1.Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які повязані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

6.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3.Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

6.4.Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

6.5.Договір укладено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

7.Реквізити й підписи сторін 

Замовник: Виконавець:
 

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

 

м.п.

 

найменування:________________________

_____________________________________

місцезнаходження:____________________

____________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

____________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

засоби зв’язку:________________________

_____________________________________

додаткова інформація:_________________

_____________________________________

_____________________________________

 

___________________

___________________ / _______________ /

 

м.п.