ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № ___

до Договору про надання послуг з розробки програмного забезпечення

від ____.____._______р. № ____________ 

м. __________                                                                        ____.____._______р.

________________________________________________________________________ (надалі – “Виконавець”), з однієї сторони,

та

__________________________________________________________________________ (надалі – “Замовник”), з іншої сторони, які разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”,

відповідно до Договору про надання послуг з розробки програмного забезпечення від ___.___._______р. № ____________ (надалі – “Договір”) склали це Технічне завдання, домовившись про наступне:

1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання з надання Замовнику наступних послуг:

п/п                Види послуг   Строк виконання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Вартість послуг становить __________,00 (______________________________) грн., без ПДВ, і сплачується Замовником на підставі виставленого Виконавцем рахунку шляхом переказу відповідної суми грошових коштів на рахунок Виконавця протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг.

3. Це Технічне завдання складене у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін, набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і є невід’ємною частиною Договору.

ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК:
________________ / ______________ / _________________ / _______________ /