ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

з працівником

м. Київ                                                                                          «___»________ _____ року

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “_____________________” (надалі – «Роботодавець») в особі директора ______________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони

та

Громадянин/ка України ___________________________________________________, паспорт серії ____№_________, виданий_________________________________

_________________________________________ «___» ___________ ______ року, ідентифікаційний номер ________________________ (надалі – «Працівник»), з іншої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона»,

уклали цей трудовий договір (надалі – «Договір») про наступне:

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цей Договір є безстроковим трудовим договором, який регулює трудові відносини між Працівником і Роботодавцем.

1.2.Згідно з цим Договором Працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим Договором, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а Роботодавець зобов’язується виплачувати Працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання такої роботи.

1.3.Відповідно до цього Договору Роботодавець приймає Працівника на роботу на посаду _____________________________________________________________.

1.4.Робота за цим Договором є основним місцем роботи Працівника.

1.5.Працівнику встановлюється строк випробування, який складає 3 місяці, з метою перевірки відповідності Працівника роботі, яка йому доручається.

2.ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1.Працівник зобовязується:

2.1.1.Сумлінно виконувати покладені на нього трудові обов’язки.

2.1.2.Дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку.

2.1.3.Виконувати рішення, накази та розпорядження директора, службові завдання, доручені йому в межах покладених на нього трудових обов’язків.

2.2.Роботодавець зобовязується:

2.2.1.Забезпечити Працівника роботою, яка відповідає умовам цього Договору.

2.2.2.Забезпечити Працівнику умови праці, необхідні для виконання роботи, яка йому доручається.

2.1.3.Виплачувати Працівнику заробітну плату відповідно до умов, передбачених цим Договором.

3.РОБОЧИЙ ЧАС

3.1.Тривалість робочого часу Працівника не може перевищувати 40 годин на тиждень.

3.2.Працівнику встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з понеділка по п’ятницю з двома вихідними днями у суботу та неділю.

3.3.Тривалість щоденної роботи Працівника не може перевищувати 8 годин.

3.4.Початок роботи о 10:00, закінчення о 19:00. Години початку та закінчення роботи можуть бути погоджені Працівником з Роботодавцем в індивідуальному порядку.

4.ЧАС ВІДПОЧИНКУ

4.1.Працівнику надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше однієї години. Перерва не включається в робочий час і повинна використовуватись Працівником, як правило, через чотири години після початку роботи.

4.2.Час початку і закінчення перерви з 14:00 до 15:00. За погодженням з Роботодавцем час надання перерви для прийому їжі і відпочинку може змінюватися.

4.3.Працівник використовує час перерви на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4.4.Вихідними днями є субота і неділя. Робота також не провадиться у визначені чинним законодавством святкові і неробочі дні.

4.5.Працівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення цього Договору.

4.6.Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються Працівнику після закінчення шести місяців безперервної роботи за цим Договором.

У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім визначених законом випадків, коли ці відпустки за бажанням Працівника надаються повної тривалості.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

4.7.Конкретний період надання щорічної відпустки узгоджується між Працівником і Роботодавцем не пізніш як за два тижні до бажаної дати початку відпустки.

Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання Працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

4.8.За сімейними обставинами та з інших причин Працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між Працівником та Роботодавцем, але не більше 15 календарних днів на рік.

5.ОПЛАТА ПРАЦІ

5.1.За виконання трудових обов’язків за цим Договором Роботодавець виплачує Працівникові заробітну плату у розмірі згідно штатного розпису з відрахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством.

Роботодавець повинен повідомляти Працівника про розміри і підстави таких відрахувань.

5.2.Заробітна плата виплачується Працівнику не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

            6.ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1.Сторони домовились про те, що доручені Роботодавцем Працівнику службові завдання можуть передбачати створення Працівником об’єктів права інтелектуальної власності в порядку виконання ним трудових обов’язків за цим Договором.

6.2.Авторські особисті немайнові права на такі об’єкти права інтелектуальної власності належать Працівнику.

6.3.Виключні майнові права на такі об’єкти права інтелектуальної власності належать Роботодавцю.

6.4.Авторська винагорода Працівника за створення і використання об’єктів права інтелектуальної власності в межах виконання ним трудових обов’язків за цим Договором включається до заробітної плати Працівника.

7.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1.Сторони домовились про те, що будь-яка інформація у паперовій, електронній чи усній формі, що стала відома Сторонам під час виконання цього Договору чи у зв’язку з ним, має відношення до предмету цього Договору чи пов’язана з ним, в тому числі зміст, умови та результати виконання цього Договору – є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

8.СТРОК ДОГОВОРУ 

8.1.Цей Договір є безстроковим трудовим Договором, що укладається на невизначений строк і набирає чинності з «___»_________ _______ року.

8.2.Цей Договір може бути припинено в тому числі шляхом його розірвання виключно в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством.

9.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.З усіх питань, що не врегульовані положеннями цього Договору в достатній мірі, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

9.2.Будь-які зміни та доповнення до цього Договору можуть вноситись виключно за взаємною згодою Сторін, оформленою у вигляді відповідної додаткової угоди до цього Договору.

9.3.Цей Договір складено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

10.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

РОБОТОДАВЕЦЬ:

 

Директор

_____________________ /  _____________/

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРАЦІВНИК:

Прізвище: ____________________________

Ім’я:_________________________________

По батькові:___________________________

місце проживання: _____________________

_____________________________________

Паспорт: серія ______ № ________________

Виданий: _____________________________

_____________________________________

Ідентифікаційний номер:________________

Телефон: _____________________________

____________________ / ____________ /