ДОГОВІР № ____

про розробку дизайну

м. __________                                                                    ___.___.______р.

________________________________________________________________________ (надалі – “Виконавець”), з однієї сторони,

та

_________________________________________________________________________ (надалі – “Замовник”), з іншої сторони, які разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”,

уклали цей Договір про розробку дизайну (далі – “Договір”), домовившись про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно з цим Договором Виконавець зобов’язується за завданням Замовника виконати визначені цим Договором роботи з розробки дизайну, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Роботами з розробки дизайну, виконання яких є предметом цього Договору, є роботи з розробки користувацького інтерфейсу веб-сайту Замовника та його мобільно-адаптивної версії (далі – “Роботи”).

1.3. За домовленістю Сторін, опис Робіт, вимоги до них та завдання Замовника визначаються за допомогою узгоджених Сторонами інформаційно-телекомунікаційних систем, електронної пошти, месенджерів, сервісів управління проектами, тощо. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язується:

  • Якісно та своєчасно виконати визначені цим Договором Роботи. 
  • Передати результати виконаних Робіт Замовнику на підставі Акту приймання-передачі виконаних робіт у встановленому цим Договором порядку.

2.2. Замовник зобов’язується:

  • Своєчасно надати Виконавцеві інформацію, необхідну йому для виконання визначених цим Договором Робіт.
  • Своєчасно прийняти та оплатити Роботи, виконані Виконавцем, в порядку та на умовах, визначених цим Договором. 

2.3. Замовник має право отримувати від Виконавця інформацію про хід виконання Робіт, надавати Виконавцеві свої вказівки та пропозиції.

2.4. Виконавець має право залучати до виконання Робіт третіх осіб за погодженням із Замовником. 

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Сторони дійшли згоди про те, що Виконавець зобов’язаний виконати визначені цим Договором Роботи та передати їх результат Замовнику протягом 2 (двох) місяців з моменту укладення Сторонами цього Договору. Цей строк може бути збільшений виключно за взаємною згодою Сторін, оформленою у вигляді відповідної Додаткової угоди до цього Договору.

3.2. Передача результатів виконаних Робіт Замовнику здійснюється на підставі Акту приймання-передачі виконаних робіт, який складається Сторонами у встановленому цим Договором Порядку і є невід’ємною частиною Договору та підставою для оплати виконаних Робіт.

3.3. Виконавець надає Замовникові 2 (два) примірники підписаного ним Акту приймання-передачі виконаних Робіт і забезпечує можливість тестування результатів виконаних Робіт Замовником.

3.4. Замовник не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після надання йому Виконавцем Актів приймання-передачі виконаних робіт, зобов’язаний підписати їх та повернути 1 (один) примірник Виконавцю. Протягом цього періоду Замовник має право тестувати результати виконаних Робіт як самостійно, так і з залученням Виконавця. У разі не підписання Акту, Замовник має в цей же строк надіслати Виконавцеві мотивовану відмову від його підписання. В іншому випадку Роботи вважаються прийнятими Замовником та такими, що підлягають оплаті.

3.5. Виконавець має право на дострокову здачу результатів виконаних Робіт. 

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Робіт, що виконуються Виконавцем на умовах цього Договору, складає _______,00 ( ____________________, 00 коп.) грн. 

4.2. Замовник здійснює оплату вартості виконаних Робіт протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

4.3. У випадку дострокового припинення дії цього Договору оплата здійснюється по факту виконаних робіт.

5. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені Виконавцем в процесі виконання Робіт за цим Договором (далі – об’єкти інтелектуальної власності), у тому числі передбачені Цивільним кодексом України, Законом України “Про авторське право і суміжні права”, міжнародними нормативно-правовими актами, а саме: 

а) виключне право на використання об’єкта інтелектуальної власності; 

б) виключне право на дозвіл або заборону використання об’єкта інтелектуальної власності іншими особами –

передаються (відчужуються) Виконавцем Замовнику й належать Замовнику.

5.2. Сторони дійшли згоди про те, що належні Замовнику виключні майнові права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, створені Виконавцем в процесі виконання Робіт за цим Договором, поширюються як на об’єкт у цілому, так і на всі його окремі частини, як на готовий дизайн, так і на всі окремі його елементи, незалежно від їх способу та форми вираження.

5.3. Винагорода за передачу (відчуження) Виконавцем Замовнику виключних майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, створені Виконавцем в процесі виконання Робіт за цим Договором, включена Виконавцем у вартість Робіт, що виконуються за цим Договором.

5.4. Замовник має право на передачу (відчуження) належних йому за цим Договором виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій  особі  згідно  з  законом,  після  чого ця особа стає суб’єктом авторського права.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Сторони дійшли згоди про те, що будь-яка інформація у паперовій, електронній чи усній формі, що стала відома їм під час виконання цього Договору чи у зв’язку з ним, має відношення до предмету цього Договору чи пов’язана з ним, в тому числі зміст, умови та результати виконання цього Договору – є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України.

6.2. Виконавець не має права без згоди Замовника використовувати самостійно чи передавати іншим особам як повністю так і частково будь-які результати виконаних за цим Договором Робіт, готовий дизайн або його окремі елементи, контент та інші матеріали, до розробки чи створення яких Виконавець мав відношення у зв’язку з цим Договором.

6.3. У випадку порушення передбачених цим Договором вимог, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані таким порушенням збитки у повному обсязі.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Достроково дія цього Договору може бути припинена виключно на підставі укладеної Сторонами відповідної Додаткової угоди до цього Договору. 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 

8.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 

8.3. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності та наслідки такого порушення Сторони несуть відповідно до чинного законодавства. 

8.4. Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

8.5. У випадку, коли вирішення спірних питань шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, вони вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які пов’язані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.3. Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені у вигляді додаткових угод до Договору у встановленому порядку.  

9.4. Договір укладено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

10. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

ВИКОНАВЕЦЬ:

_________________ / _______________ /

ЗАМОВНИК:

____________________ / ______________ /