Договір грошової позики № _______

м. ________________                                                 ____._____. ________ р.

Фізична особа, гр. України_______________________________________________  (зареєстрований(а) за адресою: __________________________________________________, паспорт серії _____ № ___________, виданий: ______________________________________ ____.____.________ р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків – _________, надалі – «Позикодавець»), з однієї сторони,

та

Фізична особа, гр. України_______________________________________________  (зареєстрований(а) за адресою: __________________________________________________, паспорт серії _____ № ___________, виданий: ______________________________________ ____.____.________ р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків – _________, надалі – «Позичальник»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей договір (надалі – «Договір»), домовившись про наступне:

1.Предмет договору

1.1.За цим Договором позики Позикодавець передає у власність Позичальникові грошові кошти у сумі ________________ ( ____________________________________ ) грн., а Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових коштів у встановленому цим Договором порядку.

2.Умови надання та повернення грошової позики

2.1.Грошова позика надається Позичальнику у день укладання цього Договору.

2.2.Грошова позика надається у готівковому порядку. Передання Позикодавцем Позичальнику грошових коштів підтверджується відповідною розпискою Позичальника про отримання грошових коштів.

2.3.Позичальник зобов’язується повернути суму грошової позики до ____. ____.__________ р. включно. За згодою Сторін цей строк може бути продовжений на підставі відповідної додаткової угоди до цього Договору.

2.4.Місцем повернення грошової позики є місцезнаходження Позикодавця.

2.5.Грошова позика може бути повернена Позичальником достроково.

2.6.Забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором не передбачається.

2.7.Грошова позика повертається у готівковій формі шляхом передання грошових коштів Позичальником Позикодавцеві.

2.8.Проценти за користування грошовою позикою не нараховуються.

3.Відповідальність сторін

3.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

3.2.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

3.3.За порушення строку повернення грошової позики Позичальник сплачує Позикодавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми грошової позики за кожен день прострочення.

4.Термін дії договору

4.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

5.Вирішення спорів

5.1.Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

5.2.У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

6.Інші умови

 6.1.Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які повязані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

6.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3.Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

6.4.Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

6.5.Договір укладено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

7.Реквізити й підписи сторін

Позикодавець Позичальник
   
Фізична особа,

гр.України___________________________ зареєстрований(а) за адресою: _____________________________________, паспорт серії ________ № ______________, виданий:_____________________________ ____.____.________ р.,

ІПН:  ________________________________

 

Фізична особа,

гр.України___________________________ зареєстрований(а) за адресою: _____________________________________, паспорт серії ________ № ______________, виданий:_____________________________ ____.____.________ р.,

ІПН:  ________________________________

___________________ / _________________ /    ___________________ / _______________ /

 

 

Розписка

до договору грошової позики від ____._____.__________ р. № ____________

            Я, _____________________________________________________________________, зареєстрований(а) за адресою: __________________________________________________, паспорт серії _____ № ___________, виданий: ______________________________________ ____.____.________ р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків – __________________, отримав (ла) на безоплатній основі від _______________________________________________________, зареєстрований(а) за адресою: __________________________________________________, паспорт серії _____ № ___________, виданий: ______________________________________ ____.____.________ р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків – ___________________,            грошову позику у сумі _______________________________________________ (________________________________________________________________________) грн. за договором грошової позики від ____.____._________ р. № ________ та зобовязуюсь повернути зазначену грошову позику в порядку та на умовах, визначених згаданим договором, у вказаній сумі без нарахування процентів до ____. _____.__________ р.

 

____._____.___________ р.                                                                                                   Підпис