Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі

                                        товариства з обмеженою відповідальністю № __________                                                 

м. _______________                                                       _____._____.________ р.

Фізична особа __________________________________________________________ (надалі – «Продавець»), що є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю” _________________________________________” (місцезнаходження: ____________________________________________________________, ідентифікаційний код юридичної особи: _______________ ), що володіє _______ % його статутного капіталу, з однієї сторони,

та

Фізична особа __________________________________________________________ (надалі – «Покупець»), що є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю” _______________________________________” (місцезнаходження: ____________________________________________________________, ідентифікаційний код юридичної особи: ________________ ), що володіє _______ % його статутного капіталу, з іншої сторони,

які разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “____________________________________________________________”, оформленого протоколом від ____________ №_______ ,

уклали цей договір (надалі – «Договір»), домовившись про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.На умовах даного Договору Продавець передає у власність Покупцеві визначену цим Договором частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю____________________________________ (місцезнаходження: ____________________________________________________________, ідентифікаційний код юридичної особи: _____________________, надалі – «Товариство»), а Покупець приймає та оплачує цю частку в порядку, встановленому цим Договором.

1.2. Відомості про Товариство:

1.2.1.Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю_______________.

1.2.2.Ідентифікаційний код юридичної особи: _________________.

1.2.3.Місцезнаходження: _________________________________________________.

1.2.4.Дата проведення державної реєстрації юридичної особи: _________________.

1.2.5.Дані про розмір статутного капіталу: __________________________________.

1.3.Відомості про частку Продавця у статутному капіталі Товариства, що є предметом купівлі-продажу за цим Договором:

1.3.1.Розмір частки Продавця: _______ %, що складає _______________ (________________________) грн.     

1.3.2.На день укладення цього Договору частка Продавця сплачена Продавцем у повному обсязі і належить Продавцеві на праві власності.

1.4.Продаж частки за цим Договором здійснюється в порядку, визначеному Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства. 

2.ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1.Продаж частки вчиняється за ціною і складає _________________ (____________________________) грн.  

2.2.Розрахнок за цим Договором здійснюється сторонами в момент підписання цього Договору шляхом передачі Покупцем Продавцеві відповідної суми грошових коштів і підписанням цього Договору Сторони підтверджують відсутність будь-яких претензій одна до іншої щодо розрахунків за цим Договором.

2.3.Витрати у зв’язку з укладенням цього Договору, його нотаріальним посвідченням та проведенням усіх реєстраційних дій, пов’язаних зі зміною складу учасників Товариства на підставі цього Договору, зміною керівника Товариства, затвердженням нової редакції Статуту Товариства, тощо, покладаються на _____________________________________________________________________________.

3.ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА НАСЛІДКИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ

3.1.Право власності на частку переходить до Покупця після повної її оплати та державної реєстрації змін до статуту Товариства, що пов’язані з відчуженням частки за цим Договором.

3.2.Перехід права власності на частку тягне за собою настання наступних юридично значимих наслідків:

3.2.1.З моменту переходу до Покупця права власності на частку у статутному капіталі Товариства до останнього переходять всі права та обов’язки Продавця як учасника Товариства.

3.2.2.Частки учасників Товариства у його статутному капіталі розподіляються наступним чином:

– _______________________________________________________________________ є власником частки в розмірі _____________ (_______________________________ ) грн., що становить ______ % статутного капіталу Товариства.

– _______________________________________________________________________ є власником частки в розмірі _____________ (_______________________________ ) грн., що становить ______ % статутного капіталу Товариства.

4.ВЗАЄМНІ ГАРАНТІЇ СТОРІН ТА ІНШІ УМОВИ

4.1.Продавець гарантує, що на момент укладання цього Договору частка, що відчужується, нікому іншому не відчужена, не знаходиться під заставою, не перебуває в спорі та/або під арештом і є вільною від будь-яких прав третіх осіб, обмежень чи інших обтяжень.

4.2.Продавець стверджує, що відчуження частки повністю відповідає його інтересам та волевиявленню, вчинено за відсутності будь-якого впливу, примусу чи збігу тяжких обставин.    

4.3.Покупець підтверджує, що він є належним чином повідомлений про результати господарської діяльності та про фінансовий стан справ Товариства на момент укладення цього Договору.

4.4.Сторони підтверджують, що вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними і вони не мають будь-яких обмежень щодо укладення чи виконання цього Договору. Укладення цього Договору повністю відповідає інтересам сторін та є взаємовигідним для них. Волевиявлення сторін щодо укладення цього Договору є  вільним і усвідомлюваним, відповідає їх справжній внутрішній волі. Умови цього Договору зрозумілі сторонам і відповідають реальній домовленості між ними. Сторони стверджують, що Договір не приховує інший правочин і спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені в ньому.

4.5.Продаж частки за цим Договором здійснюється за письмової згоди дружини Продавця ________________, що посвідчена _____________________________________________________________________________.

4.6.Придбання частки за цим Договором здійснюється за письмової згоди дружини Покупця ______________, що посвідчена ______________________________________________________________________________.

5.Термін дії договору

5.1.Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

6.Відповідальність сторін

6.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.Вирішення спорів

7.1.Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

7.2.У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8.Інші умови

8.1.Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які повязані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

8.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.3.Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

8.4.Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

8.5.Договір укладено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

9.Реквізити й підписи Сторін

Продавець: Покупець:
 

Фізична особа_________________________

зареєстрований(а) за адресою: _____________________________________, паспорт серії ________ № ______________, виданий:_____________________________ ____.____.________ р.,

ІПН:  ________________________________

 

__________________ / _________________ /

 

Фізична особа_________________________

зареєстрований(а) за адресою: _____________________________________, паспорт серії ________ № ______________, виданий:_____________________________ ____.____.________ р.,

ІПН:  ________________________________

  

__________________ / _________________ /