Договір № _________

поворотної фінансової допомоги юридичній особі

м. _______________                                                  _____._____.________ р.

 

_______________________________________________________________________________ в особі _____________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі ________________________________________________________ (надалі – «Позичальник»), з однієї сторони,

та

Фізична особа, гр. України_______________________________________________  (зареєстрований(а) за адресою: ______________________________________________________, паспорт серії _____ № ___________, виданий: ______________________________________ ____.____.________ р., ІПН – _______________, надалі – «Позикодавець»), з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей договір (надалі – «Договір»), домовившись про наступне:            

1.Предмет договору

1.1.За цим Договором Позикодавець надає Позичальникові поворотну фінансову допомогу у сумі ________________ ( ___________________________________________ ) грн., а Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових коштів у встановленому цим Договором порядку.

2.Умови надання та повернення фінансової допомоги 

2.1.Фінансова допомога надається Позичальнику у день укладання цього Договору.

2.2.Фінансова допомога надається у готівковому порядку. Передання Позикодавцем Позичальнику грошових коштів підтверджується відповідною розпискою Позичальника про отримання грошових коштів.

2.3.Позичальник зобов’язується повернути суму фінансової допомоги до ____. ____.__________ р. включно. За згодою Сторін цей строк може бути продовжений на підставі відповідної додаткової угоди до цього Договору.

2.4.Місцем повернення фінансової допомоги є місцезнаходження Позикодавця.

2.5.Фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

2.6.Забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором не передбачається.

2.7.Фінансова допомога повертається у готівковій формі шляхом передання грошових коштів Позичальником Позикодавцеві.

2.8.Фінансова допомога за цим Договором надається без нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування грошовими коштами.

2.9.Фінансова допомога надається для потреб Позичальника відповідно до його статутних цілей та господарської діяльності.

3.Відповідальність сторін

3.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

3.2.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

3.3.За порушення строку повернення фінансової допомоги Позичальник сплачує Позикодавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми фінансової допомоги за кожен день прострочення.

4.Вирішення спорів

5.1.Сторони домовилися, що будуть докладати всіх зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь та спорів, що витікають з цього Договору чи пов’язані з ним, шляхом переговорів.

5.2.У випадку, коли вирішення спору шляхом проведення переговорів не вбачається можливим, спір вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

5.Термін дії договору

5.1.Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

6.Інші умови

6.1.Сторони домовились керуватися нормами чинного законодавства в усіх випадках, коли будь-які пов’язані з Договором відносини між ними не можуть бути врегульовані його положеннями в достатній мірі.

6.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3.Будь-які зміни чи доповнення до Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін і є дійсними виключно у випадку, коли вони оформлені Сторонами у вигляді додаткових угод до цього Договору у встановленому порядку.

6.4.Підписанням цього Договору Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння змісту та умов цього Договору, наведених у цьому Договорі термінів, правових наслідків укладення цього Договору та правової природи відносин між Сторонами, що регламентовані цим Договором.

6.5.Договір укладено українською мовою у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

7.Реквізити й підписи сторін

Позичальник: Позикодавець:
 

найменування:_______________________

___________________________________

місцезнаходження:___________________

___________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи:

___________________________________

п/р:________________________________

___________________________________

МФО:______________________________

засоби зв’язку:_______________________

___________________________________

додаткова інформація:________________

___________________________________

___________________________________

___________________

___________________ / ______________ /

м.п.

 

 

Фізична особа,  гр.України

____________________________________ зареєстрований(а) за адресою: ___________________________________, паспорт серії _______ № ______________, виданий:_____________________________ ____.____.________ р.,

 

ІПН:________________________________

 

___________________

 

 

___________________ / ______________ /