АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ № ___

до Договору про надання послуг з розробки програмного забезпечення

від ___.___._______р. № ____________ 

м. __________                                                      ____.____.________р.

________________________________________________________________________ (надалі – “Виконавець”), з однієї сторони,

та

__________________________________________________________________________ (надалі – “Замовник”), з іншої сторони, які разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”,

відповідно до Договору про надання послуг з розробки програмного забезпечення від ___.___._______р. № ____________ (надалі – “Договір”) склали цей Акт приймання-передачі наданих послуг (далі – “Акт”) про наступне:

1. Виконавцем надані, а Замовником прийняті наступні послуги:

п/п       Види послуг  Строк
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Вартість наданих послуг становить __________,00 (______________________) грн., без ПДВ, і сплачується Замовником на підставі виставленого Виконавцем рахунку шляхом переказу відповідної суми грошових коштів на рахунок Виконавця протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Сторонами цього Акту. 

3. Послуги надані Виконавцем у повному обсязі та в установлений строк, Замовник не має претензій до Виконавця щодо їх якості. 

4. Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, створені Виконавцем в процесі надання визначених цим Актом послуг, передані (відчужені) Виконавцем Замовнику в порядку, встановленому Договором, і належать Замовнику.

5. Винагорода за передачу (відчуження) Виконавцем Замовнику виключних майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, створені Виконавцем в процесі надання визначених цим Актом послуг, включена Виконавцем у вартість наданих послуг.

6. Цей Акт складений у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін і є невід’ємною частиною Договору.

ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК:
_________________ / ______________ / _________________ / ______________ /