Цивільно-правовий договір № _______

м. ______________                                                                                        ____.____._______ р.

Фізична особа-підприємець ______________________________________________ (адреса: _____________________________________________, ІПН _________________, надалі – «ЗАМОВНИК»), з однієї сторони,

та

Фізична особа, гр. України_______________________________________________  (зареєстрований(а) за адресою: __________________________________________________, паспорт серії _____ № ___________, виданий: ______________________________________ ____.____.________ р., ІПН _____________, надалі – «ВИКОНАВЕЦЬ»), з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей договір (надалі – «Договір»), домовившись про наступне: 

1.Предмет договору

1.1.ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати ЗАМОВНИКУ послуги (виконати роботи) в обсязі і на умовах, передбачених цим Договором, а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги (роботи).

1.2.Послуги (роботи), що надаються (виконуються) за цим Договором:

1.2.1._______________________________________________.

1.2.2._______________________________________________.

1.2.3._______________________________________________.

1.3.ВИКОНАВЕЦЬ не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, а сам організовує процес надання послуг (виконання робіт), у тому числі використовує власні засоби та матеріали.

1.4.ВИКОНАВЕЦЬ вправі залучати відповідних фахівців для якісного і своєчасного надання послуг (виконання робіт). Послуги (роботу) зазначених фахівців ВИКОНАВЕЦЬ оплачує за власний рахунок, згідно з домовленістю з цими особами. Відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за дії таких осіб несе ВИКОНАВЕЦЬ у повному обсязі.

1.5.На підтвердження факту надання (виконання) відповідних послуг (робіт) Сторони складають Акт приймання передачі наданих послуг (виконаних робіт), який є невід’ємною частиною цього Договору.

1.6.У разі отримання ВИКОНАВЦЕМ від ЗАМОВНИКА вмотивованої відмови від підписання акту з наданням переліку недоліків, що були допущені ВИКОНАВЦЕМ під час надання послуг (виконання робіт), ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний невідкладно усунути вказані ЗАМОВНИКОМ недоліки.

2.Ціна Договору та порядок оплати послуг (робіт):

2.1.Ціна Договору складається з вартості усіх послуг (робіт), що надаються (виконуються) за цим Договором і становить ____________________________грн. без ПДВ.

2.2.Оплата за надані послуги (виконані роботи) здійснюється у безготівковій (готівковій) формі, у національній валюті України, у наступному порядку.

2.2.1.перший платіж у розмірі _____________ грн. ЗАМОВНИК сплачує протягом ______ днів з моменту підписання цього Договору.

2.2.2.другий платіж у розмірі _____________ грн. ЗАМОВНИК сплачує протягом ______ днів з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт).

3.Права та обовязки Сторін

3.1.ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати послуги (виконати роботи) в строки, встановлені цим Договором.

3.2.ВИКОНАВЕЦЬ має право отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг (виконання робіт).

3.3.ЗАМОВНИК зобов’язується:

3.3.1.надавати ВИКОНАВЦЮ інформацію, необхідну для надання послуг (виконання робіт).

3.3.2.сформулювати ВИКОНАВЦЮ чітке завдання.

3.3.3.прийняти надані послуги (виконані роботи).

3.3.4.оплатити надані послуги (виконані роботи) в порядку, встановленому цим Договором.

4.Відповідальність Сторін та вирішення спорів

4.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України.

4.2.Будь-які спори щодо тлумачення, невиконання та/або неналежного виконання  цього Договору Сторони вирішують шляхом переговорів.

4.3.У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спір вирішуються судом за встановленою чинним законодавством України підвідомчістю та підсудністю такого спору.

5.Строк дії Договору

5.1.Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до «___»___________ _______ року.

6.Інші умови

6.1.Будь-які зміни чи доповнення до цього Договору можуть вноситися лише за взаємної згоди Сторін шляхом підписання відповідних додаткових угод до цього Договору.

6.2.Цей Договір складений українською мовою, у двох екземплярах, по одному для кожної із Сторін, що мають рівну юридичну силу.

Реквізити й підписи Сторін:

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

 ФОП _______________________________

адреса:____________________________

ІПН:________________________________

п/р:_________________________________

____________________________________

МФО:_______________________________

 

___________________ / _______________ /

 

Фізична особа, гр.України___________________________ зареєстрований(а) за адресою: ______________________________________

_____________________________________, паспорт серії ________ № ______________, виданий:_____________________________ ____.____.________ р.,

ІПН:  ________________________________

 

 

 

_________________ / ______________ /